Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Materialiteitsanalyse

We doen in dit rapport verslag over thema’s waar wij als organisatie een toegevoegde waarde kunnen leveren én die voor onze klanten en andere stakeholders van belang zijn. Elke twee jaar herijken we deze thema’s. In 2021 hebben wij voor het laatst een materialiteitsanalyse uitgevoerd. Op basis van externe bronnen (onder andere verslaggevingsstandaarden, jaarverslagen van branchenoten, media) en interne documentatie (waaronder onze strategie, eerdere materialiteitsanalyse en vorige jaarverslagen) is een lijst met 20 relevante thema’s samengesteld. Onze stakeholders is gevraagd om op basis van de lijst aan te geven voor welke onderwerpen Greenchoice op dat moment en in de toekomst de grootste positieve en/of negatieve impact uit moet oefenen op de maatschappij. Ook is gevraagd om voor de thema’s aan te geven welke kunnen leiden tot belangrijke positieve en negatieve implicaties vanuit een financieel perspectief. Op basis van de antwoorden zijn punten toegekend: iedere deelnemer mocht punten toekennen aan de belangrijkste vijf onderwerpen. Voor het belangrijkste onderwerp 5 punten, de laatste in de top-5 kreeg 1 punt. Vervolgens zijn al deze gemiddeldes bij elkaar opgeteld om de totale scores per onderwerp te bepalen. 

Onze belangrijkste stakeholders zijn mensen en organisaties met wie we een contractuele relatie hebben. Hieronder vallen onze klanten, aandeelhouders, medewerkers, energiecoöperaties en energieproducenten. Daarnaast houden we ook rekening met de belangen van andere partijen, zoals overheden, toezichthouder ACM, maatschappelijke organisaties en onze partners, waaronder onze bosprojecten.

De uitkomsten zijn verzameld per stakeholdergroep, waarbij aan de uitkomsten van elke groep een gelijke weging is toegekend. Aanpassingen van de weging per stakeholdergroep op basis van aantal respondenten of focus op Financiën & Control (financiers, aandeelhouders en Raad van Commissarissen) of Energie (energieproducenten en energiecoöperaties) leidden niet tot een aanpassing van de top 5 thema’s.

De totaalranking op basis van de stakeholderinput is geëvalueerd en gevalideerd door het management, en heeft geleid tot de definitieve onderwerpen waarover wordt gerapporteerd in dit verslag. De directie heeft de materiële onderwerpen vastgesteld en is eindverantwoordelijk voor het sturen en beheersen van resultaten ten aanzien van de materiële onderwerpen.