Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bijlage B – Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

Aan: de algemene vergadering van Greenchoice B.V.

Onze conclusie

Wij hebben de onderstaande niet-financiële indicatoren zoals opgenomen in de tabel op pagina 29 (hierna ‘niet-financiële informatie’)  van het geïntegreerd jaarverslag 2022 van Greenchoice B.V. (hierna: “de vennootschap”) voor het jaar eindigend op 31 December 2022 (hierna: “de niet-financiële informatie”) beoordeeld.

De niet-financiële indicatoren zijn:

 1. Aantal opwekprojecten via coöperaties en VvE's (aantal)

 2. Aantal klanten die energie terugleveren (aantal)

 3. Percentage van totaal verkocht volume aardgas gecombineerd met bosprojecten en Gold Standard projecten (in %)

 4. Gemiddeld standaard jaarverbruik (SJV) gas per aansluiting B2C (in KWh)

 5. Carbon footprint scope 1 en 2 (in ton CO2)

 6. Geïnstalleerd vermogen KiesZon (in MWp)

 7. Totaal regelbaar vermogen (in MWp)

 8. Totaal geinvesteerd in natuurlijk gebied (x €1.000)

 9. Oppervlakte bos beschermd en hersteld (in ha)

 10. EBITDA groep / netto resultaat

 11. Vrouwelijke medewerkers in het leiderschapsteam (in %)

Een beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid.

Op grond van onze werkzaamheden is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de niet-financiële informatie niet is opgesteld, in alle van materieel belang zijnde aspecten, in overeenstemming met de rapportagecriteria zoals toegelicht in de sectie ‘Rapportagecriteria’ van ons rapport.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3000A ’Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie (attest-opdrachten)’. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Verantwoordelijkheid van de accountant’.

Wij zijn onafhankelijk van Greenchoice B.V. zoals vereist in de ‘Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten’ (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Rapportagecriteria

De niet-financiële informatie dient gelezen en begrepen te worden samen met de rapportagecriteria. Greenchoice B.V. is verantwoordelijk voor het selecteren en toepassen van deze rapportagecriteria, rekening houdend met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot verslaggeving.

De gehanteerde rapportagecriteria voor het opstellen van de niet-financiële informatie zijn de Sustainability Reporting Standards van het Global Reporting Initiative (GRI) (optie: with reference to / met verwijzing naar) zoals toegelicht in ‘Verslaggevingsprincipes’ op pagina 205 van het geïntegreerde jaarverslag.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij materialiteitsniveaus bepaald voor elk relevant onderdeel van de niet-financiële informatie. Bij het evalueren van onze materialiteitsniveaus hebben wij kwantitatieve en kwalitatieve aspecten evenals de relevantie van informatie voor zowel belanghebbenden als de vennootschap in ogenschouw genomen.

Reikwijdte van het groepsonderzoek

Greenchoice B.V. is het moederbedrijf van een groep entiteiten. De niet financiële informatie omvat de geconsolideerde informatie van deze groep van entiteiten zoals toegelicht op pagina 206 van het geïntegreerde jaarverslag.

Beperkingen in de reikwijdte van onze beoordeling

In het geïntegreerde jaarverslag is toekomstgerichte informatie opgenomen in de vorm van ambities, strategie, plannen, verwachtingen en ramingen. Inherent aan toekomstgerichte informatie is dat de werkelijke uitkomsten in de toekomst onzeker zijn. Wij geven geen zekerheid bij de veronderstellingen en de haalbaarheid van toekomstgerichte informatie in het geïntegreerde jaarverslag.

De verwijzingen naar externe bronnen of websites in het geïntegreerde jaarverslag maken geen onderdeel uit van de niet-financiële informatie die door ons is beoordeeld. Wij verstrekken derhalve geen zekerheid over deze informatie.

Verantwoordelijkheid van directie en Raad van Commissarissen

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van het de niet-financiële informatie in overeenstemming met de rapportagecriteria zoals toegelicht in de sectie ‘Rapportagecriteria’ van ons rapport, inclusief het identificeren van de beoogde gebruikers en het toepasbaar zijn van de gehanteerde criteria voor de doelstellingen van de beoogde gebruikers.

De directie is ook verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht voor het opstellen, meten of evalueren van de niet-financiële informatie mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het rapportageproces van Greenchoice B.V.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordeling dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven conclusie.

De werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid zijn gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van informatie en variëren in aard en timing van, en zijn ook geringer in omvang, dan die bij een assurance-opdracht gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordeling is daarom ook aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controle.

Wij passen de ‘Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen’ (NVKS) toe. Op grond daarvan beschikken wij over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde richtlijnen en procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, assurance-standaarden en andere relevante wet- en regelgeving.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 3000A, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:

 • het uitvoeren van een omgevingsanalyse en het verkrijgen van inzicht in de relevante maatschappelijke thema’s en kwesties en de kenmerken van de entiteit;

 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte rapportagecriteria, de consistente toepassing hiervan en de toelichtingen die daarover in de niet-financiële informatie staan. Dit omvat het evalueren van de uitkomsten van de dialoog met belanghebbenden en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie;

 • het verkrijgen van inzicht in de rapporteringsprocessen die ten grondslag liggen aan de niet-financiële informatie, inclusief het op hoofdlijnen kennis nemen van de interne beheersingsmaatregelen, voor zover relevant voor onze beoordeling;

 • het identificeren van gebieden in de niet-financiële informatie met een hoger risico op misleidende of onevenwichtige informatie of afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Het op basis van deze risico-inschatting bepalen en uitvoeren van verdere werkzaamheden gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van het de niet-financiële informatie. Deze werkzaamheden bestonden onder meer uit:

  • het afnemen van interviews met het management en/of relevante medewerkers voor de duurzaamheidsstrategie en -beleid en prestaties;

  • het afnemen van interviews met relevante medewerkers verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie voor, het uitvoeren van interne controles op, en de consolidatie van gegevens in de niet-financiële informatie;

  • het bepalen van de aard en omvang van de uit te voeren beoordelingswerkzaamheden voor de groepsonderdelen;

  • het verkrijgen van assurance-informatie dat de niet-financiële informatie aansluit op de onderliggende administraties van de vennootschap;

  • het op basis van beperkte deelwaarnemingen beoordelen van relevante interne en externe documentatie;

  • het analytisch evalueren van data en trends;

 • het evalueren van de consistentie van de niet-financiële informatie met de informatie in het geïntegreerde jaarverslag buiten de scope van onze beoordeling;

 • het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de niet-financiële informatie;

 • het overwegen of de niet-financiële informatie als geheel, inclusief de daarin opgenomen toelichtingen het beeld weergeeft in relatie tot het doel van de gehanteerde rapportagecriteria.

Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de beoordeling en over de significante bevindingen die uit onze beoordeling naar voren zijn gekomen.

Rotterdam, 2 juni 2023

KPMG Accountants N.V.

E. van Deursen RA