Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Lokale samenwerking

Wij zijn lokaal actief. Zo staan we dicht bij onze klanten om nieuwe projecten te ontwikkelen. We werken samen met 130 energiecoöperaties door heel Nederland. Dit zijn de afgelopen jaren toonaangevende spelers geworden op weg naar een duurzame en meer lokale energievoorziening. Coöperaties geven uitvoering aan het streven naar 50% lokale energie. Zo staat het ook in het klimaatakkoord. Greenchoice helpt haar partnercoöperaties om dit praktisch uitvoerbaar te maken. Dit doen we door onze kennis en ervaring in te zetten bij de oprichting en de realisatie van energieprojecten, het werven van leden, het financieren van projecten en het voeren van de benodigde administratie. Daarnaast kunnen we in de bouw en het onderhoud een rol spelen. Vanzelfsprekend nemen we de groene stroom af van de coöperaties die wij weer leveren aan hun leden en onze klanten. 

Door middel van nieuwsbrieven en webinars informeren we energiecoöperaties over de ontwikkelingen in de markt. In het najaar van 2022 organiseerden we een webinar voor coöperaties. Die ging over de turbulente marktsituatie en toekomstige scenario’s. Op die manier hielpen we mee om vragen en onzekerheden bij coöperaties en hun leden weg te nemen. We hebben een jaarlijkse enquête onder energiecoöperaties en deelnemers in projecten afgenomen over onder andere de samenwerking met Greenchoice, de informatievoorziening vanuit Greenchoice en de wensen en behoeften van energiecoöperaties in aanvulling op wat Greenchoice nu doet. Verder bereiden we ons voor op de nieuwe energiewet om coöperaties en hun leden in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

We moeten van het gas af. Om dit te bereiken, zijn nieuwe vormen van warmtevoorziening nodig. Wij onderzoeken de mogelijkheid om collectief warmte op te wekken. We streven ernaar meer projecten uit te voeren in de sociale huursector. Hiervoor werken we samen met Delen Duurzame Energie. Naast consumenten willen we ook onze zakelijke klanten helpen verduurzamen. Dat doen we door het collectief verduurzamen van bedrijventerreinen onder de aandacht te brengen. We hebben een samenwerking met bedrijventerrein Schiebroek in Rotterdam. Daar ontwikkelen we een zonnepark gekoppeld aan laadpalen. Daarnaast kijken we naar het energiegebruik van individuele bedrijven en de aansluiting van gebruik en opwek van het zonnepark.

Lees over de mijlpalen die we in 2022 hebben behaald door samen te werken in de paragraaf onze partners.

Lokale opwek

Opwek gebeurt bij zonne- en windparken. Wij nemen die groene stroom af. Hierover lees je meer onder Altijd groene stroom. Daarnaast nemen we groene stroom af van coöperaties, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en bij het deel van onze klanten (zowel zakelijk als consument) die zelf groen stroom opwekken. 

KPI’s

2022

2021

Aantal opwekprojecten via coöperaties en VvE's

377 

343

Aantal klanten die energie terugleveren

205.020

185.567

In totaal namen we in 2022 energie af van 377 projecten (2021: 343 projecten) via coöperaties en VvE’s. 

In 2022 was onze doelstelling om het aantal opwekprojecten via coöperaties en VvE's met 10% te verhogen. Deze doelstelling hebben we behaald ondanks dat er in 2022 sprake was van een duidelijke rem op de ontwikkeling van nieuwe projecten bij coöperaties en VvE’s. Dit was het gevolg van de door de overheid te laag vastgestelde tarieven onder de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Via Energie Samen heeft Greenchoice zich ingezet voor betere tarieven. Wij hebben vanuit onze ervaring met coöperatieve energieprojecten duidelijk kunnen maken op welke punten deze SCE-regeling verbeterd kon worden en welke tarieven daarbij nodig zijn. De tarieven voor 2023 zijn verhoogd. Voor 2023 steven we weer naar een groei van 10% van het aantal opwekprojecten via coöperaties en VvE's. 

Onze klanten wekken ook zelf groene stroom op. In 2022 leverden ruim 205.000 klanten (2021 bijna 185.600 klanten) opgewekte stroom van hun zonnepanelen aan ons terug.

We bieden klanten aan om deel te nemen aan windprojecten. We hebben tien windmolens op twee locaties: Hellegatsplein en het Hartelkanaal. Daarnaast staan er zes windmolens van De Wieken, waarvan Greenchoice B.V. 50% eigenaar is, op locatie windpark De Veenwieken. Klanten kunnen deelnemen door WindVangers te kopen van de windmolens. Hiermee ontvangen klanten per WindVanger elk jaar minimaal 125 kWh aan stroom. Dat wordt afgetrokken van de jaarrekening. In 2022 hebben 51.756 klanten in totaal 217.163 WindVangers in bezit. Tot slot hebben klanten bij onze partner De Windcentrale Winddelen gekocht. Dit zijn stukjes windmolen die jaarlijks zo'n 500 kWh stroom opwekken. Eind 2022 waren er 11.936 klanten met Winddelen.

We zien een afname van de producten Winddelen, Windvangers en in beperkte mate voor Zonnepanelendelen. Winddelen bieden we niet meer aan. Daarvoor in de plaats kwam het aanbod van Windvangers. In 2022 zijn we echter gestopt met het aanbieden van Windvangers. Dit kwam vooral door de marktomstandigheden waardoor het prijsrisico voor deze contractvorm (vast contract) te hoog werd. Periodiek evalueren we of we Windvangers in bestaande of aangepaste vorm opnieuw kunnen gaan aanbieden. Ook voor Zonnepanelendelen geldt dat er geen nieuwe klanten binnenkomen zolang er geen vaste energiecontracten kunnen worden aangeboden. Dit was gedurende 2022 het geval. In 2023 bekijken we of we weer Zonnepanelendelen kunnen aanbieden. 

De zonnepanelen die we inkopen bij onze leveranciers en inzetten voor projecten hebben helaas een negatieve impact op het milieu. Het materiaal is nog niet volledig recyclebaar en bevat giftige stoffen. Daarom zoeken we naar alternatieve leveranciers die volledig recyclebare panelen kunnen leveren. We zijn in gesprek en hopen dat we de panelen op geschikte projecten kunnen gaan toepassen, zodra de leverancier ze gaat produceren.

De plannen voor de bouw van nieuwe windparken zorgen vaak voor onrust in de omgeving. Wij besteden daarom veel aandacht aan afstemming met de omwonenden. Zo hebben we ons bij de ontwikkeling van windpark Streepland en windpark Greenport Venlo opgesteld als goede buur. Dat betekent voor de bewoners zo min mogelijk hinder. Een deel van de opbrengsten van het park vloeit daarnaast terug naar lokale projecten die de energietransitie ondersteunen en versnellen. Verder beperken we de stikstofuitstoot tijdens de bouw zo veel mogelijk door bijvoorbeeld te werken met elektrische bouwkranen. Het is onze ambitie om een plek te creëren om duurzame stroom op te wekken, een goede buur te zijn én om de omwonenden de energietransitie te laten beleven en mee te profiteren. Deze parken in aanbouw starten vanaf 2023 met het produceren van groene stroom.

Voor de beleving van de energietransitie vertellen we graag meer over duurzame en lokale energieopwekking. We namen in september 2022 dan ook deel aan de Open Energiedag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), waar geïnteresseerden konden komen kijken en vragen konden stellen bij energieprojecten verspreid door het hele land.

Financieel rendement

Investeren in duurzame opwek levert ook financiële voordelen op. Dat kan bijvoorbeeld via partners Duurzaam Investeren.nl en ZonnepanelenDelen.nl. Gemiddelde rentepercentages liggen hier rond de 4%, waarbij we bij crowdfunding voor het KiesZon voor de Toekomst-project onze eigen klanten 0,5% extra rendement bieden. 

Energiecoöperaties bieden wij jaarlijks een financiële bijdrage voor ieder huishouden of bedrijf dat via hen klant is bij Greenchoice. Dit is een belangrijke geldstroom voor de coöperaties. In totaal hebben we in 2022 bijna € 400.000 geïnvesteerd in lokale gemeenschappen.