Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Beloningsbeleid

We willen onze medewerkers graag complete duidelijkheid geven over hun rechten én plichten. Ons beloningsbeleid is uitgewerkt in het Personeelshandboek. Dat is beschikbaar voor onze medewerkers. Het beloningsbeleid van Greenchoice is erop gericht een eerlijke beloning en aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket te bieden, waarbij de ontwikkeling van de medewerker wordt beloond op basis van een salarisgroeimatrix. Wij willen werknemers een optimaal werkklimaat bieden voor een duurzame samenwerking. Samen duurzaam doen noemen we dat.

Remuneratie directie

De beloning voor de directie wordt bepaald door de Raad van Commissarissen op basis van wat is voorgesteld door de Remuneratiecommissie. 

De beloning voor directieleden is opgebouwd op basis van een vast en een variabel component. Het vaste salaris is opgenomen in een schaal binnen het functie- en salarishuis. Dat is van toepassing op alle medewerkers. Het salaris per schaal en functie is door een extern adviesbureau gebenchmarkt ten opzichte van de Nederlandse markt. Zo waarborgen we een marktconforme beloning. De jaarlijkse salarisverhoging voor het vaste salaris volgt de systematiek die geldt voor alle medewerkers. Jaarlijks worden de directieleden beoordeeld door de Raad van Commissarissen. Directieleden krijgen een score toegekend. Als onderdeel van het beoordelingsproces wordt een aantal medewerkers gevraagd input te leveren via een 360 graden feedbackformulier en een mondelinge toelichting hierop te geven aan de voorzitter van de Remuneratiecommissie. Deze input vormt, in combinatie met de mate waarin bedrijfsdoelstellingen zijn behaald en de algehele indruk van de prestaties van de directie die de Raad van Commissarissen gedurende het jaar heeft opgedaan, de basis voor het bepalen van de jaarlijkse score door de Raad van Commissarissen. Deze score is bepalend voor de salarisverhoging op basis van de organisatiebreed geldende salarisgroeimatrix.

Doordat de evaluatie mede plaatsvindt op basis van in hoeverre bedrijfsdoelstellingen zijn behaald en de prestaties van de organisatie als geheel, wordt de directie daarmee direct ook beoordeeld op de bijdrage die Greenchoice levert aan de energietransitie en aan andere duurzaamheidsthema's. 

Beoordelingsgesprekken vinden formeel één keer per jaar plaats. Gedurende het jaar is er monitoring en evaluatie als onderdeel van de reguliere afstemming tussen directie en de Raad van Commissarissen. De evaluatie in 2022 heeft niet geleid tot wijzigingen in de samenstelling van de directie en/of de bedrijfsvoering. 

De variabele beloning is gebaseerd op langetermijndoelstellingen (in termijnen van drie jaar). De variabele beloning is onderhevig aan randvoorwaarden, onder andere op het gebied van integriteit en functioneren. De variabele beloning is gerelateerd aan de waardeontwikkeling van Greenchoice Groep. Pas als de positieve waardeontwikkeling boven een bepaalde drempel uit komt, wordt de variabele beloning toegekend. De waarde wordt bepaald op basis van de waardeontwikkeling en uitbetaalde dividenden van de Greenchoice Groep zoals die stelselmatig berekend wordt voor de waardering van een beleggingsfonds waarin een indirect belang is opgenomen. Er worden geen variabele vergoedingen aan de directie toegekend, gebaseerd op kortetermijndoelstellingen. 

Directieleden ontvangen maandelijks een bijdrage voor hun pensioenopbouw. Daarnaast gelden de overige arbeidsvoorwaarden, zoals die ook van toepassing zijn op alle medewerkers van Greenchoice en ook gebruikelijk zijn in de markt.

Remuneratie 2022

Op basis van het remuneratiebeleid zijn de salarissen (bruto salaris) van de directieleden vastgesteld op de bedragen zoals opgenomen in onderstaande tabel. Salarissen worden jaarlijks bijgesteld op basis van een prestatiecyclus, zoals die ook geldt voor alle medewerkers.

De variabele beloning wordt bepaald op basis van de ontwikkeling van de waarde van Greenchoice Groep één keer per 3 jaar.

Beloningscomponent

Directie

Salaris

€ 426.000

Variabele beloning

0,8% - 1% van waardemutatie van de organisatie

De beloning voor de Raad van Commissarissen bestaat uit een vaste vergoeding voor de leden zoals opgenomen in onderstaande tabel. Er is geen sprake van variabele vergoedingen. De prestaties van de Raad van Commissarissen worden één keer per jaar besproken in de vorm van zelfreflectie. Daarnaast vindt continue evaluatie plaats en wordt aandacht besteed aan de prestaties en de samenwerking met de directie tijdens periodieke contactmomenten tussen de directie en de Raad van Commissarissen. 

Jaarlijkse fee

Voorzitter

Lid

Vergoeding Raad van Commissarissen

€ 50.000

€ 40.000

De totale kosten bezoldiging bestuurders en de Raad van Commissarissen voor 2022 zijn opgenomen in de toelichting bij de geconsolideerde winst- en verliesrekening in noot 25.