Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Klimaatimpact gas

Omdat onze klanten niet allemaal direct van het aardgas af kunnen, investeren we in de tussentijd in het beschermen van bestaande bossen, het herstellen van beschadigde natuur en het aanplanten van nieuw bos. Daarom noemen we dit gas ‘bosgecompenseerd gas’. Bomen nemen tijdens hun groei CO2 op uit de atmosfeer, slaan het op in de stam, takken, wortels, bladeren, en uiteindelijk ook in de grond. Deze natuurlijke CO2-opslag van bosecosystemen is cruciaal in de mondiale aanpak van klimaatverandering. 

We dragen bij aan bos- en natuurprojecten in Nederland en in het buitenland. Voor elke geleverde kubieke meter aardgas leggen we geld opzij. Bij elkaar levert dat een aanzienlijk budget op, waarmee we evenveel CO2-impact financieren als de CO2-footprint van het geleverde aardgas (in 2022 ruim € 1,6 miljoen). Om deze footprint te berekenen, hielden we in 2022 2,085 kg CO2 /m3 (2021 1,884 kg CO2/m3) gas aan als emissiefactor. Van de projecten waarin wij investeren, laten we (door partijen zoals Face the Future) berekenen wat de verwachte CO2-impact is, volgens methodes die zijn goedgekeurd door het Verified Carbon Standard (VCS) Program. Hierbij kiezen we ervoor de CO2-impact al te kunnen claimen in het jaar dat we de financiële verplichting aangaan met de partij die het project gaat uitvoeren. Dit is anders dan CO2-compensatie waarbij alleen al gerealiseerde impact gebruikt mag worden. In 2022 hebben we een CO2-impact in door ons gecommitteerde natuurprojecten ter grootte van 100% van de CO2-footprint van het verkochte gas afgeboekt (2021: 100%). We hebben evenveel CO2-impact afgeboekt uit het Kibale aanplantproject (Oeganda) als onze CO2-emissies voor scope 1, 2 en zakelijk reizen. Lees meer over de impact die we maken op de natuur en ons beleid rondom boscompensatie in hoofdstuk Materieel thema: Natuur versterken.

Ondanks het feit dat ons geleverde gas bosgecompenseerd is, blijft het aardgas. En dus belastend voor het milieu. Naast CO2-uitstoot heeft het gasverbruik ook andere negatieve effecten, zoals uitstoot van stikstof. We compenseren met bos dan ook niet alle milieu-impact van aardgas. Daarom blijven we ons inzetten om het verbruik van aardgas verder te reduceren. Samen met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap werken we bijvoorbeeld aan een project om de effecten van hoge stikstofuitstoot tegen te gaan. 

Kritiek op bosprojecten

Het afgelopen jaar zijn in de media enkele kritische berichten verschenen over bosprojecten en CO2-certificaten van het klimaatadviesbureau South Pole, in het bijzonder het Kariba-project in Zimbabwe. In de berichten wordt gesuggereerd dat het Kariba-project in werkelijkheid minder CO2-impact en financiële impact voor de lokale bevolking zou hebben dan aanvankelijk was toegezegd aan de kopers van CO2-certificaten.

Ook Greenchoice heeft in het verleden CO2-certificaten uit het Kariba-bosproject aangekocht via South Pole. Hoewel dat alweer enkele jaren geleden is, gaat de huidige kritiek ons uiteraard aan het hart. Wij zijn dan ook in gesprek getreden met South Pole en hebben een eigen onderzoek gestart. Op basis van de inzichten uit het onderzoek zullen we eventuele vervolgstappen bepalen. Vooralsnog is niet gebleken dat bij de uitgifte van CO2-certificaten de toepasselijke regels van de Verified Carbon Standard (VCS) niet zijn nageleefd.

Sinds 2020 ligt onze focus overigens op direct investeren in nieuwe bos- en natuurprojecten met impact op klimaat, biodiversiteit en lokale bevolkingen en niet op de aankoop van CO2 certificaten. Op onze website staat een overzicht van de projecten waaraan Greenchoice een bijdrage levert.

Biogas

Naast bosgecompenseerd aardgas leveren we in beperkte mate biogas. Door de marktsituatie in 2022 zijn de grondstofprijzen fors gestegen. Dit heeft geleid tot faillissementen bij een aantal producenten van biogas. De productiekosten werden voor deze producenten te hoog. Doordat de energie die we hadden ingekocht bij deze producenten niet langer werd geleverd, moesten we deze alsnog inkopen tegen een marktprijs die op dat moment veel hoger was. Als gevolg hiervan hebben we een aanvullend beleid opgesteld voor deze specifieke groep producenten waardoor onder andere de kredietwaardigheidscheck scherper wordt uitgevoerd. We continueren op die manier de inkoop en levering van biogas.

In 2022 zijn we daarnaast nieuwe projecten gestart. Zo begonnen we met het Waterschap De Dommel aan een project voor slibvergisting. Wij zijn van mening dat biomassa als grondstof moet gaan dienen, niet als energiebron. Er is echter op dit moment te weinig capaciteit om biomassa om te zetten naar een bruikbare grondstof. We vinden het dan beter om de energie te benutten dan dat de biomassa methaan uitstoot. Zo benutten we de transitiefase tot er uiteindelijk voldoende verwerkingscapaciteit is om biomassa uit te splitsen en de grondstoffen te kunnen gebruiken als bouwstenen.