Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Resultaten 2022

Het jaar 2022 is financieel met een sterk resultaat afgesloten. Ondanks de risicovolle marktsituatie, onder andere als gevolg van de energiecrisis en hoge inflatie, is de opgaande trend van het resultaat verder doorgezet.

KPI’s

2022

2021

EBITDA (miljoen €)

106,9

66,8

Netto resultaat (miljoen €)

58,2

28,6

We hebben tijdig kunnen inspelen op de gewijzigde marktomstandigheden. Daarnaast heeft de inzet van onze flexibele capaciteit (zoals onze gasberging, batterijopslag mogelijkheid en regelbaar vermogen) positief bijgedragen aan het resultaat van 2022. Door de gestegen marktprijzen in combinatie met lagere afnamevolumes, beperkte wijzigingen in onze klantportfolio en verkoop van gerealiseerde zonneprojecten, hebben we het financiële resultaat zien groeien. Het uitblijven van een koude winter heeft erin geresulteerd dat we overtollig gas hebben terugverkocht op de handelsmarkt tegen hogere spotprijzen dan waarvoor was ingekocht. Per saldo heeft dit geresulteerd in een stijging van de brutomarge met € 53,6 miljoen naar circa € 189,2 miljoen (40%). De netto-omzet is met bijna € 477 miljoen tot ruim € 1,04 miljard (84%) gestegen. Reden hiervan betreft de gestegen verkoopprijzen voor elektra en gas. Ondanks het hogere absolute resultaat is de procentuele marge als gevolg van de gestegen inkoopkosten behoorlijk afgenomen: van 24% naar 18%. Het netto resultaat bedraagt 6% van de totale omzet en is in lijn met vorig jaar (5%). 

We zijn, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, in staat geweest onze klantportfolio relatief stabiel te houden: we gingen van circa 620.000 klanten eind 2021 naar 590.000 klanten eind 2022. Tegenover de positieve absolute margeontwikkeling staan relatief hoge kosten als gevolg de marktsituatie. De bedrijfslasten (exclusief kosten van grond- en hulpstoffen) zijn toegenomen met € 9,6 miljoen ten opzichte van 2021 (+10%). Door krapte op de arbeidsmarkt moeten veel vacatures tijdelijk worden ingevuld. Daarnaast ging de implementatie van de overheidsmaatregelen en het helpen van klanten met beantwoording van hun vragen over hun situatie gepaard met uitbreiding van capaciteit en aanpassingen van onze IT systemen. De energiecrisis vergroot de problematiek rondom energiearmoede, waardoor we een financiële bijdrage hebben geleverd ter ondersteuning van hulpbehoevende klanten. Enerzijds kochten we bespaarproducten die we gratis weggaven aan klanten als onderdeel van onze bespaarcampagne. Anderzijds deden we een bijdrage aan het Noodfonds. De totale stijging van de personeelskosten bedraagt € 8,4 miljoen. De afschrijvingskosten (inclusief overige waardeveranderingen van activa) zijn gedaald met € 3,6 miljoen, de overige bedrijfskosten zijn ten opzichte van 2021 gestegen met € 4,9 miljoen. 

De rentelasten en soortgelijke kosten zijn € 0,3 miljoen toegenomen ten opzichte van 2021. Enerzijds als gevolg van aanvullende kosten voor het afsluiten van nieuwe financiering. Anderzijds door hogere rentekosten voor cash collaterals.

Ten aanzien van onze zonactiviteiten, bij onze 100% dochter International Solar B.V. (KiesZon), was 2022 een tegenvallend jaar. Het aantal gerealiseerde zakelijke installaties daalde ten opzichte van 2021 als gevolg van de marktomstandigheden. De installatie van consumentenproducten bleef, ondanks de grote vraag, achter door beperkte beschikbaarheid van installatiecapaciteit en beperkte beschikbaarheid van materialen. De prijzen en beschikbaarheid van materialen zijn richting jaareinde gestabiliseerd. Daarnaast zijn we een strategische samenwerking gestart met Saman Groep B.V. om onze installatiecapaciteit uit te breiden.