Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verslaggevingsprincipes

Ten grondslag aan dit rapport liggen de principes van geïntegreerd denken en sturen op lange termijn waardecreatie. Jaarlijks rapporteren wij over zowel onze financiële als onze niet-financiële prestaties in relatie tot onze strategie en doelstellingen. De resultaten die we behaalden in kalenderjaar 2022 zijn opgenomen in dit geïntegreerde verslag. Het verslag is gepubliceerd in juni 2023, het verslag over 2021 is gepubliceerd in juni 2022.

De principes van de financiële informatie vind je onder Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening en bouwen op relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. We rapporteren de niet-financiële informatie met verwijzing naar de GRI Standaarden. De kwantitatieve indicatoren waarover we rapporteren, zijn gebaseerd op de GRI Standaarden en onze interne rapportagehandleiding.

De Algemeen Directeur is eindverantwoordelijk voor de rapportage over de materiële thema's rondom de impact op mens, milieu en economie. Daarmee is hij ook verantwoordelijk voor het beoordelen en goedkeuren van de gerapporteerde niet-financiële informatie, behorend bij de materiële thema's zoals opgenomen in dit verslag. Na beoordeling door de Algemeen Directeur keurt de Raad van Commissarissen de rapportage goed.