Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Raad van Commissarissen

Naast het houden van toezicht staat de Raad van Commissarissen (RvC) de directie met raad terzijde. Tussen de beide organen wordt regelmatig overleg gevoerd, zowel in vergadering als buiten vergadering. Om dit verder te faciliteren, heeft de RvC een Audit-, Finance- en Riskcommissie, een Remuneratiecommissie en een Strategie en Innovatiecommissie ingesteld. Per commissie is een beperkt aantal commissarissen vertegenwoordigd. Deze commissies dienen ter voorbereiding van de RvC vergaderingen met voltallige bezetting, waarin de besluitvorming als collectief plaatsvindt. Hierdoor komen besluiten op efficiënte wijze tot stand en worden maatschappelijk materiële onderwerpen besproken.

De RvC is betrokken bij het proces van missieformulering en strategiebepaling en geeft jaarlijks accordering op de bedrijfsdoelstellingen op basis van voorstellen die gedaan worden door de directie.

De RvC bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een door de ondernemingsraad aanbevolen commissaris, een derde onafhankelijke commissaris en twee commissarissen die gelieerd zijn aan de aandeelhouders.

Naam

Functie inclusief eventuele bijzonderheid rondom aanstelling

Andere posities en nevenfuncties

Audit-, Finance- & Risk
commissie

Remuneratie
commissie

Strategie- en Innovatie
commissie

Mevrouw J.G.T.M. van Niersen

President-commissaris

in functie sinds juni 2020

∙ CEO Milence/ CV Charging Europe

lid

lid

 

De heer M.B. Rexwinkel

Commissaris

in functie sinds december 2019

gelieerd aan aandeelhouder Energie Concurrent B.V.

∙ Mede-bestuurder SpeedComfort B.V.
∙ Mede-bestuurder Leafcloud B.V.
∙ Mede-bestuurder Peta Watts B.V.

 

lid

Voorzitter

De heer J.A. Bongartz

Commissaris

in functie sinds december 2019 tot mei 2022

gelieerd aan aandeelhouder Eneco Consumenten B.V.

∙ Managing Director, LichtBlick SE (Hamburg/DE)
∙ Lid Raad van Toezicht Marres, Huis voor hedendaagse cultuur (Maastricht)

lid

 

lid

De heer T.A.H. van de Vooren

Commissaris

in functie sinds mei 2022

gelieerd aan aandeelhouder Eneco Consumenten B.V.

∙ Finance Director Customer Organization International Eneco

lid

 

lid

Mevrouw B.E.M. Zuiderwijk

Commissaris

in functie sinds mei 2020

op aanbeveling van ondernemingsraad

∙ Directeur Green Giraffe

Voorzitter

  

De heer W.B. Rootliep

Commissaris

in functie sinds augustus 2020

∙ Interim-Directeur Strategy & Business Development bij Alliance Nutrition Group
∙ Consultant bij Van Ede & Partners, voor loopbaan en executive coaching 

 

Voorzitter

lid

De commissarissen worden op voordracht van de RvC benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bij die voordracht houdt de RvC rekening met een profielschets voor de samenstelling van de RvC, die onder meer is afgestemd met de Ondernemingsraad en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Eén van de commissarissen is voorgedragen en benoemd op aanbeveling van de Ondernemingsraad van Greenchoice Groep.

Uit de profielschets voor de samenstelling van de RvC volgt dat de Raad zo samengesteld dient te zijn dat door de combinatie van ervaring, deskundigheid, kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van zijn leden, deze zijn taken naar behoren (effectief en verantwoord) kan uitvoeren. De raad streeft in zijn samenstelling bovendien naar voldoende complementariteit, pluriformiteit en diversiteit qua leeftijd, geslacht en herkomst.

Elke commissaris dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Door de achtergrond en functies die de voorzitter en leden van de Raad van Commissarissen hebben naast hun rol in de Raad van Commissarissen van Greenchoice, blijven zij op de hoogte van ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie en thema's rondom duurzaamheid. Zij worden daarnaast voor specifieke onderwerpen en ontwikkelingen op de hoogte gehouden door de directie van Greenchoice Groep en kunnen indien nodig informatie inwinnen bij de externe accountant, de Ondernemingsraad en/of andere (externe) adviseurs. 

Voor de RvC als geheel zijn de volgende ervaringen en competenties van belang (waarbij meerdere elementen in één individuele commissaris verenigd kunnen zijn):

 • Ervaring in de energiewereld, met de zich ontvouwende energietransitie en de relevante technologieën;

 • Ervaring op het gebied van IT (bijvoorbeeld software, digitalisering, big data);

 • Kennis van en ervaring met duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen;

 • Ervaring met een consumenten-gedreven business (klantgerichtheid/marketing);

 • Brede financiële en accounting ervaring, voorkeur voor CFO-ervaring;

 • Algemene juridische en/of fiscale kennis en ervaring;

 • Ervaring op het gebied van HR/ organisatiekunde;

 • Kennis omtrent corporate governance, risicobeheersing en controlemechanismen;

 • Deskundigheid en ervaring in een directie- of commissarisfunctie bij een grote vennootschap;

 • Kennis van de specifieke historie van Greenchoice;

 • Sociaal-maatschappelijke deskundigheid en betrokkenheid.

De Raad van Commissarissen is gedurende 2022 zes keer bij elkaar gekomen voor vergaderingen. Onderwerpen die bij deze bijeenkomsten altijd op de agenda staan zijn een periodieke businessupdate, de voortgang van de uitvoering van de strategie en de goedkeuring van het jaarlijkse budget en doelstellingen. De belangrijkste onderwerpen die specifiek voor 2022 zijn besproken tijdens deze vergaderingen zijn: 

 • Update rond de marktontwikkelingen door de energiecrisis en de gevolgen die deze hebben op de druk op de organisatie en processen;

 • Goedkeuring voor de herfinanciering (garantie- en kredietfaciliteiten vanaf 2023 tot en met 2025, met optionele verlenging tot en met 2027); 

 • Goedkeuring van de bijdrage aan het Tijdelijk Noodfonds Energie;

 • De evaluatie van de uitkomsten van de Pulse-meting over de tevredenheid van medewerkers die in 2022 werd uitgevoerd;

 • Goedkeuring op organisatorische wijzigingen (afsplitsing Everday B.V.), nieuwe strategische samenwerkingen (Saman Groep B.V., Green Energy Storage B.V. en Energy Essentials Group B.V.) en deelnemingen (Greenchoice Integrated Solutions B.V. en Greenchoice Exploitatie I B.V.); 

 • Besluit over de bevoegdheden van de directors in het nieuw samengestelde leiderschapsteam dat in 2022 compleet werd.