Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Governance omtrent risico’s

Het leiderschapsteam is verantwoordelijk voor het risicomanagement, het onderhouden van een functionerend risicomanagementsysteem en de uitvoering van systematisch risicomanagement binnen Greenchoice Groep. Hieronder valt ook het levend houden van het risicobewustzijn. De leden van het leiderschapsteam vervullen een voorbeeldfunctie. De statutaire directie legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over de structuur en het algemene risicoprofiel.

Het leiderschapsteam heeft interne toezichthouders benoemd. Maandelijks rapporteren zij aan het leiderschapsteam over de gedefinieerde risico’s. Voor specifieke risico’s heeft het leiderschapsteam verantwoordelijkheden verdeeld onder de leden. De statutaire directie rapporteert maandelijks aan de Raad van Commissarissen als onderdeel van de maandrapportage. De uitvoering hiervan wordt door het team Risk bewaakt en gefaciliteerd.

Periodiek voert de auditcommissie namens de RvC een audit uit. In deze audits of sessies worden vanuit verschillende invalshoeken en op diverse onderwerpen de risico’s, beheersmaatregelen en opvolging besproken. Hierbij is de auditcommissie de vragende partij en de manager van het team Risk samen met de CFO de partij die de antwoorden en toelichting geven. Onder paragraaf goed bestuur en governance lees je meer over de auditcommissie.