Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Belangrijkste risico’s

De energiecrisis en de daaropvolgende overheidsmaatregelen hebben veel gevraagd van het aanpassingsvermogen van onze organisatie.

De hoge energieprijzen waren een stimulans voor onze klanten om verder te verduurzamen en minder energie te verbruiken. Het verbruiksgedrag zorgde, in combinatie met het relatief warme jaar, voor een overcapaciteit van stroom en gas. We hebben dit overschot tegen hogere prijzen dan waarvoor we oorspronkelijk hebben ingekocht verkocht op de markt. Door de gestegen prijzen hebben we hiermee positieve  financiële resultaten behaald. Bij kouder weer of in geval van prijsdalingen liepen we het risico op negatieve resultaten. In november 2022 kregen we hier mee te maken. 

De hoge tarieven zorgden echter ook voor liquiditeitsrisico’s. Door de sterke stijging van de marktprijzen zijn de zekerheden die in de inkoopcontracten zijn opgenomen voor de termijninkopen nodig gebleken en geëffectueerd. Voor 2022 heeft dit geresulteerd in een ontvangst van zekerheden vanuit leveranciers. Deze zekerheden, vaak in de vorm van bedragen, hebben een positief effect gehad op het werkkapitaal (liquiditeitspositie). De zekerheden worden ingezet als reserve voor het geval een leverancier wegvalt of zijn verplichtingen niet kan nakomen. De reserve loopt er als gevolg van onze reguliere inkopen uit naarmate de leveringen uit termijncontracten plaatsvinden en uiteraard eerder wanneer het marktprijsniveau weer sterk zou zijn gedaald.

In de tweede helft van 2022 hebben we gewerkt aan de implementatie en uitvoering van de overheidsmaatregelen: zowel de overheidssubsidies uit hoofde van CEK22 (Tijdelijke overbrugginsregeling tegemoetkoming kleinverbruikers 2022, ofwel Energiekorting overheid) als de uitvoering van het prijsplafond met ingang van 2023. De ontwikkeling en uitvoering hiervan heeft veel tijd gekost van onze medewerkers. Als dit langer aanhoudt, gaat dit op termijn ten koste van de innovatie en uitvoering van strategische projecten. In korte tijd en onder druk aanpassingen doorvoeren brengt risico’s met zich mee. De impact van de wijzigingen als gevolg van de overheidsmaatregelen is drieledig: de financiële impact kan bij verkeerde uitvoer van politieke wijzigingen substantieel zijn. Er zijn risico’s rondom imago en klanttevredenheid als gevolg van negatieve focus op energiebedrijven vanuit de media. Onduidelijkheid of verkeerde uitvoer zal negatieve klantreactie tot gevolg hebben. Tot slot heeft de sterk verhoogde werkdruk negatieve impact op onze medewerkers.

Daarnaast zagen we in 2022 nog effecten van de coronapandemie. Dit leidde tot verzuim en verlies van medewerkers. Zie ook onze medewerkers voor een beschrijving van de effecten en getroffen maatregelen.

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste risico’s weergegeven. De risico’s zijn gerangschikt op de kans dat de dreiging zich voordoet en de grootte van de impact (beide op een schaal van 1=klein tot 5=groot). De impact hangt af van het criterium. Er is onderscheid gemaakt tussen financieel, imago, juridisch/compliance en klantimpact. Binnen financieel is zeer laag (1) een bedrag van lager dan € 100.000, bij zeer hoog (5) gaat het om een mogelijke schade van meer dan € 10 miljoen. We hebben de uitwerking van de criteria per onderdeel hieronder weergegeven.

Score

Kans

Criteria voor impact

Financieel

Imago

Juridisch/Compliance

Klant Impact

5

Zeer hoog

Schade is meer dan € 10 miljoen

Het zorgvuldig opgebouwde imago van Greenchoice wordt in één klap vernietigd.

Greenchoice wordt door civiele rechter en/of toezichthouder veroordeeld tot betaling van een hoge boete (wegens herhaalde overtreding wetgeving) en moet grote kosten maken voor het doorvoeren van correcties.

Greenchoice heeft een conflict met één of meerdere klantgroepen en wordt door de toezichthouder (ACM) aansprakelijk gesteld. De boete kan zowel voor Greenchoice zijn als voor de betrokkenen. Publieke bekendmaking op de website van de ACM of waarschuwing in de media van beschuldiging van Greenchoice voor overtreding van de (consumenten-)regels.

4

Hoog

Schade tussen € 2 en € 10 miljoen

Greenchoice komt landelijk via verschillende media langdurig negatief in het nieuws.

Greenchoice heeft te maken met een langlopende jurdische kwestie, waarin Greenchoice de aangesproken partij is en waarvoor hoge kosten moeten worden gemaakt. De kans op een voor Greenchoice negatieve uitspraak is meer dan 50%.

Greenchoice heeft een conflict met één of meerdere klantgroepen en kan aansprakelijk worden gesteld door de toezichthouder (ACM) op het doorvoeren van correcties. Dit kan leiden tot hoge operationele kosten, afhankelijk van de opgelegde termijn van correctie en de periode om het uit te voeren.

3

Midden

Schade tussen € 500.000 en € 2 miljoen

Greenchoice komt éénmalig negatief in het nieuws of krijgt grotere aantallen negatieve beoordelingen op gebruikersfora en/of social media.

Greenchoice moet zich voor de rechter verantwoorden. Alle belangrijke feiten voor het dossier zijn aanwezig.

Greenchoice heeft een conflict met een klantgroep en moet zich verantwoorden voor de toezichthouder (ACM).

2

Laag

Schade tussen € 100.000 en € 500.000

Een individuele klant uit zich publiekelijk negatief over Greenchoice.

Greenchoice krijgt een conflict met een groep klanten, maar dit leidt uiteindelijk niet tot een rechtszaak.

Greenchoice heeft een conflict met een klangroep en dit leidt wel tot een correctie.

1

Zeer laag

Schade lager dan € 100.000

Geen gevolgen voor het imago.

Greenchoice krijgt een conflict met één klant, maar dit leidt niet tot een rechtszaak.

Greenchoice heeft een conflict met een klantgroep, maar dit leidt niet tot een correctie.

In de kolom rechts staan de belangrijkste maatregelen die we nemen om het risico te vermijden.

Risico

Categorie en risicobereidheid

Kans

Impact

Maatregelen

Te lage reactiesnelheid op externe maatschappelijke ontwikkelingen

Strategisch

Greenchoice is bereid beperkt risico te accepteren gezien het geformuleerde tijdspad gekoppeld aan de strategische doelen

3,9

3,6

∙ Projectaanpak in implementatie overheidsmaatregelen met efficiënte besluitvorming
∙ Vorming van een strategiegroep en overlegstructuur met samenstelling vanuit diverse teams

Te lage innovatiesnelheid ten opzichte van onze concurrenten

Strategisch

Greenchoice accepteert risico’s mits verantwoordelijk en beheerst

3,0

4,0

∙ Opzet en formalisatie van intern innovatieproces
∙ Een heldere en breed gecommuniceerde toelichting op de strategie en doelen door middel van roadshows, intranet en maandupdates (interne communicatie)

Cyberaanvallen en cybercriminaliteit

Operationeel

Hier wordt nauwelijks/zeer beperkt risico geaccepteerd. Er wordt gemonitord en er is sprake van frequente back-ups

3,6

3,3

∙ Implementatie en continue verbetering van beveiligingsmaatregelen
∙ Registratie en monitoring van security incidenten
∙ Uitvoering van een IT-assessment als startpunt voor actualisatie van het informatiebeveiligingsbeleid en verdere verbetermaatregelen
∙ Verhoging frequentie back-ups

Grote margeafwijkingen als gevolg van externe marktprijsbewegingen op lange termijn

Financieel

Greenchoice accepteert beperkt risico met name door bereidheid van afwijkend volume bij consumentenklanten

3,2

3,1

∙ Uitbreiding opslag (berging) en regelvermogen
∙ Inkoop en omzetting extra volume naar contracten met temperatuur gerelateerde volumes
∙ Inkoopstrategie in combinatie met commerciële proposities als variabel maand. Verder onderzoek naar dynamische tarieven

Ontevredenheid van klanten

Strategisch

Zeer beperkte acceptatie gezien de klant voorop staat in onze strategie en ambities

2,5

3,8

∙ Proactief en transparant informeren van onze klanten
∙ Inzet op bereikbaarheid en beschikbaarheid van onze klantenservice
∙ Communicatie volgens onze PR strategie o.a. gesegmenteerde communicatie
∙ Bespaarcampagne in het eerste en vierde kwartaal van 2022