Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Dataveiligheid

De beveiliging van onze data is een belangrijk onderwerp. We moeten ons bestaande IT-landschap voortdurend blijven beschermen en blijven innoveren. Cybercriminelen bedenken continu nieuwe manieren om organisaties aan te vallen. Het gebruik van cloudoplossingen neemt toe, zeker omdat we meer hybride zijn gaan werken. Steeds vaker combineren we data om informatie te verkrijgen. En met het ontwikkelen van een platform voor groene keuzes zal de uitwisseling van data en het aantal bronsystemen in omvang toenemen. 

Op het gebied van databeveiliging hebben we het afgelopen jaar verschillende inspanningen verricht om toenemende dreigingen tegen te gaan en het veiligheidsbewustzijn op peil te houden. We nemen technische, organisatorische en op menselijk gedrag gerichte maatregelen om ons IT-landschap te beveiligen. Daarnaast besteden we aandacht aan detectie en herstelmaatregelen. Zo zijn in 2022 de monitoringsdiensten voor de beveiliging van IT samengevoegd bij één centrale securityprovider. Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het opzetten van een risico-gebaseerd informatiebeveiligingsbeleid. Dit vervangt het huidige beleid. Dit nieuwe beleid wordt vanaf 2023 ingevoerd in de organisatie. De directie is eindverantwoordelijk voor de naleving van het informatiebeveiligingsbeleid.

Op organisatorisch vlak hebben we de taak- en rolverdeling binnen het domein IT en Data aangepast om aan te sluiten bij de nieuwe domeinstructuur van Greenchoice. 

Wet- en regelgeving

Op het gebied van wet- en regelgeving is in juni 2022 een politiek akkoord bereikt door de EU-lidstaten en het Europees Parlement over de herziening van de zogenoemde EU Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIS2). Die geldt voor vitale bedrijven, waar ook Greenchoice Groep onder valt als energieleverancier. We volgen deze ontwikkelingen en bereiden ons nu al voor op de aankomende nieuwe regelgeving.