Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategie

Het is onze missie om te zorgen dat de energietransitie voor en van iedereen is en we willen drempels wegnemen om de juiste duurzame keuzes te kunnen maken, en te helpen realiseren, voor iedereen die dit wil. Daarom hebben wij als strategie om:

 • Als energieleverancier te focussen op de decentrale energietransitie en mogelijk te maken dat onze klanten en omwonenden kunnen participeren bij projecten.

 • Voortdurend stappen te zetten om het energiesysteem op ieder moment van de dag te voorzien van 100% groene stroom ('Altijd Groen' noemen wij dat), zodat Nederland steeds minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen.

 • Ons te ontwikkelen naar een platform voor groene keuzes. Hiermee willen we onze klanten veel breder gaan helpen met verduurzamen dan alleen met het leveren van groene stroom en aardgas in combinatie met bosprojecten en het realiseren van zonneprojecten.

Deze drie pijlers onder onze strategie lichten we hieronder toe.

Decentrale energietransitie en participatie

Natuurlijk vinden we dat grote windparken op zee nodig zijn. Voor onszelf zien we echter een belangrijke rol weggelegd in het stimuleren van de decentrale energietransitie. Hierin is de energieproductie verspreid, dicht bij de gebruiker en grotendeels in eigendom van de gemeenschap. Dit vinden wij belangrijk voor een duurzaam energiesysteem en wel om de volgende redenen.

 • De afhankelijkheid van enkele grote energiebronnen vermindert, waardoor het energiesysteem beter tegen uitval van productie kan.

 • Lokale gemeenschappen hebben meer zeggenschap over hun eigen energievoorziening.

 • Door eigen productie zijn eindgebruikers beter beschermd tegen prijsschokken in de energiemarkt. Daardoor kan energiearmoede verminderen.

 • De decentrale energietransitie kan meer lokale banen opleveren.

 • Het bewustzijn en de inventiviteit met betrekking tot het eigen energieverbruik wordt groter bij eindgebruikers.

Altijd Groen

Om te zorgen dat het energiesysteem op ieder moment van de dag volledig kan worden voorzien van groene stroom (Altijd Groen), is er ook genoeg groene stroom nodig als de zon niet schijnt en het weinig waait. Om Altijd Groen te bereiken, zijn vier stappen nodig:

 1. energie besparen;

 2. genoeg groene stroom opwekken;

 3. energievraag verschuiven naar tijdstippen met genoeg aanbod;

 4. opslaan van energie bij genoeg aanbod, voor periodes met weinig aanbod.

Pas als er genoeg is geïnvesteerd in deze vier stappen binnen het energiesysteem, hebben we fossiele energie overbodig gemaakt. Daarom ontplooien we activiteiten en ontwikkelen we diensten voor elk onderdeel van Altijd Groen.

Platform voor groene keuzes

We zien een ontwikkeling voor ons, waarin we van een energieleverancier en ontwikkelaar van zonneprojecten toegroeien naar een breder platform voor groene keuzes. Hiermee gaan we klanten helpen bij het maken van individuele duurzame keuzes. Dat doen we op basis van data. Zo nemen we belemmeringen weg voor consumenten en bedrijven die een stap willen zetten naar een duurzame toekomst. We willen ervoor zorgen dat klanten ook financieel kunnen profiteren van de energietransitie. In de komende jaren bouwen we aan een platform dat dient als een ecosysteem voor het realiseren van een meer duurzame energievoorziening door in samenwerking met partners aan oplossingen te werken en die aan te bieden.