135 resultaten gevonden toont 61 tot 70

Governance

De corporate governance structuur van Greenchoice is gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving en de statuten van de vennootschap. Lees meer over Governance .

Governance omtrent risico’s

Het leiderschapsteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van systematisch risicomanagement en het onderhouden van een functionerend risicomanagementsysteem binnen Greenchoice. Lees meer over Governance omtrent risico’s .

Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de enkelvoudige balans onder noot 45 nader toegelicht. Lees meer over Groepsvermogen .

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn in 2023 ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Lees meer over Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling .

home 2023

“Voor onszelf zien we een belangrijke rol weggelegd in het stimuleren van de decentrale energietransitie. Hierin is de energieproductie verspreid, dicht bij de gebruiker en grotendeels in eigendom van de gemeenschap. Lees meer over home 2023 .

Innovatie- en IT-commissie

In juni 2023 is besloten om de strategie- en innovatiecommissie te wijzigen naar Innovatie- en IT-commissie. De Strategie- en Innovatiecommissie vergaderde in het eerste halfjaar van 2023 drie keer. Lees meer over Innovatie- en IT-commissie .

Internationale natuurprojecten

In totaal droegen we in 2023 bij aan de bescherming van ongeveer 329 duizend hectare (3.288km²) natuurgebied (peildatum 31 december 2023). Dat is in lijn met vorig jaar. Lees meer over Internationale natuurprojecten .

Interne meldingen integriteit en compliance

Binnen onze organisatie streven we naar een cultuur waarin collega’s elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden. Lees meer over Interne meldingen integriteit en compliance .

Investeren in natuurlijk gebied

In totaal hebben we in 2023 ruim €2 miljoen besteed aan bosprojecten. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit bijdragen aan bestaande projecten en omvat het totaal van facturen dat is verwerkt gedurende het verslagjaar. Lees meer over Investeren in natuurlijk gebied .

Pagina: