Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verslag Raad van Commissarissen

Hierbij biedt de Raad van Commissarissen het jaarverslag aan waarin de jaarrekening over het boekjaar 2021 is opgenomen. De Raad van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan de jaarrekening. Op 17 juni 2022 zal de jaarrekening in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Greenchoice (‘AvA’) ter vaststelling aan de aandeelhouders worden voorgelegd. De Raad van Commissarissen stelt voor dat de jaarrekening wordt vastgesteld, dat aan de directie decharge wordt verleend voor het gevoerde beleid en dat aan de Raad van Commissarissen decharge wordt verleend voor het gehouden toezicht.

Samenstelling en werkwijze Raad van Commissarissen

In 2021 zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling van de Raad van Commissarissen.

Mevr. J.G.T.M. van Niersen
- In functie sinds: juni 2020
- Huidige functie: President-commissaris van Greenchoice
- Commissie: Auditcommissie; Remuneratiecommissie
- Andere posities/nevenactiviteiten:

 • - CEO Remon BV/ Dellvest BV

 • - Adviesraad Entrnce BV

 • - Adviseur/coach regio Achterhoek MKB deal.

 • - Raad van advies managementfaculteit universiteit Nijmegen

Dhr. M.B. Rexwinkel
- In functie sinds: december 2019 
- Huidige functie: Commissaris van Greenchoice
- Commissie Remuneratiecommissie; Strategie en Innovatie Commissie
- Andere posities/ nevenactiviteiten:

 • - Bestuur Stichting De Bomenridders Rotterdam

 • - Bestuur Stichting Wild West (voor buurtactiviteiten en Spoortuin in Rotterdam-West)

 • - Bestuur Stichting Essenburgpark

 • - Bestuur Stichting Eerlijk Toezicht

Dhr. J.A. Bongartz
- In functie sinds: december 2019
- Huidige functie: Commissaris van Greenchoice
- Commissie: Auditcommissie; Strategie en Innovatie Commissie
- Andere posities/nevenactiviteiten:

 • - Managing Director, LichtBlick SE (Hamburg/DE)

 • - Lid Raad van Toezicht Marres, Huis voor hedendaagse cultuur (Maastricht)

Mevr. B.E.M. Zuiderwijk
- In functie sinds: mei 2020
- Huidige functie: Commissaris van Greenchoice
- Commissie: Auditcommissie
- Andere posities/nevenactiviteiten:

 • - Directeur Green Giraffe

Dhr. W.B. Rootliep
- In functie sinds augustus 2020
- Huidige functie: Commissaris van Greenchoice
- Commissie: Remuneratiecommissie; Strategie en Innovatie Commissie
- Andere posities/nevenactiviteiten:

 • - Interim-Directeur Strategy & Business Development bij Alliance Nutrition Group.

 • - Consultant bij Van Ede & Partners, voor loopbaan en executive coaching  

Naast het houden van toezicht staat de RvC de directie met raad terzijde. Tussen de beide organen wordt regelmatig overleg gevoerd, zowel in vergadering als buiten vergadering. Om dit verder te faciliteren heeft de RvC in 2020 een Audit, Finance & Riskcommissie en een Remuneratiecommissie ingesteld en in 2021 een Strategie & Innovatiecommissie ingesteld. Deze commissies dienen ter voorbereiding van de RvC vergaderingen met voltallige bezetting, waarin de besluitvorming als collectief plaatsvindt. Hierdoor komen besluiten op efficiënte wijze tot stand. De Raad van Commissarissen en de directie kwamen in 2021 vier keer bijeen in reguliere vergaderingen. Daarnaast heeft er twee keer een AvA plaatsgevonden.

Thema’s 2021

Net als 2020 stond ook 2021 in het teken van het COVID-19 virus en de gevolgen daarvan voor de onderneming. Om de continuïteit te waarborgen heeft de directie diverse maatregelen genomen. De Raad van Commissarissen is daarvan op de hoogte gehouden en volgt de ontwikkelingen nauwlettend aan de hand van gesprekken met de directie en (financiële) rapportages.

Een ander belangrijk thema in 2021 was de herijking van de strategie. De nieuwe strategie (21’ – 25’) omvat het streven om groene keuzes te laten werken voor iedereen door het oprichten van een platform voor klimaatpositiviteit. Met de directie is gesproken over de onderbouwing voor deze nieuwe strategie waarbij het nieuwe businessmodel aansluit op de veranderende markt. We pakken hiermee een vooruitlopende rol in de energietransitie. Met de directie is er daarnaast verder gesproken over organisatorische aanpassingen voor het succesvol implementeren van de strategie. Een uitvloeisel daarvan is dat er een groep directors wordt aangesteld ter versterking van de leiderschapsstructuur, waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling.  

Daarnaast is er extra aandacht besteed aan de versteviging van de interne KiesZon organisatie. KiesZon is in 2021 sterk gegroeid wat zich op diverse fronten heeft gemanifesteerd. Samen met de directie is er gekeken naar de stappen die de organisatie diende te zetten om de interne organisatie te professionaliseren en verstevigen.

Verder stond het afgelopen jaar in het teken van stijgende energieprijzen en toenemende volatiliteit op de energiemarkten. Onder meer de geopolitieke situatie rondom de dreiging van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne speelde daarbij een rol. De Raad van Commissarissen is betrokken bij scenarioschetsing, het in kaart brengen van de risico’s en mitigerende maatregelen door middel van wekelijkse marktupdates. De directie van Greenchoice heeft samen met de Raad geëvalueerd waar het goed ging, maar ook waar het niet goed ging in deze complexe omstandigheid. Ondanks de stijgende energieprijzen en volatiele marktomstandigheden heeft de organisatie een goed resultaat weten te behalen met behoud van klantfocus. De Raad van Commissarissen heeft hierbij toezicht gehouden op het handhaven van een goede balans tussen het in stand houden van de reguliere bedrijfsvoering en het ontwikkelen van nieuwe strategische initiatieven.

De Raad van Commissarissen kijkt terug op een bewogen jaar en dankt de directie en alle medewerkers voor hun inspanningen.

Namens de Raad van Commissarissen van Greenchoice B.V., J.G.T.M. van Niersen, voorzitter