Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bericht van het bestuur

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door extreme marktomstandigheden. Er was krapte op de arbeidsmarkt en de oorlog in Oekraïne ontketende een wervelstorm in de energiesector, met onvoorspelbare en onvoorstelbare prijsstijgingen. Energie stond voorheen op ‘verjaardagen’ nooit bovenaan de lijst met gespreksonderwerpen. Voor bedrijven was energie vaak een product waar men niet veel aandacht aan besteedde. Dit alles veranderde in 2022. Onze aandacht ging vorig jaar dan ook vooral uit naar het betaalbaar houden van energie en het kunnen bieden van passende service aan onze klanten. 

De impact van marktontwikkelingen 

We kunnen dit voorwoord beginnen met de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben gehad voor ons bedrijf. Maar laten we vooropstellen dat het vooral voor onze klanten veel heeft betekend, voor consumenten én voor onze zakelijke klanten. Voor hen was er veel onzekerheid en tegelijkertijd werd de energierekening fors hoger. Collega’s van de klantenservice hebben regelmatig klanten aan de lijn gehad die écht niet meer wisten hoe ze hun energierekening moesten betalen. 

We zijn hier zo goed als mogelijk mee omgegaan: sympathiek en pragmatisch. Ook al hebben we alles gedaan wat we konden, toch was het niet mogelijk om altijd goed bereikbaar te zijn voor klanten. De boodschap konden we ook niet prettiger maken. Wel zijn we actief bezig geweest om klanten echt te helpen om hun kosten te drukken en het overzicht te bewaren. Naast het geven van bespaartips stelden we onder meer energiebesparende producten beschikbaar. We hebben alles op alles gezet om te voorkomen dat klanten in betalingsproblemen kwamen. Als dat toch gebeurde, hebben we ons ingezet om te voorkomen dat zij werden afgesloten van het energienet. Met ons sociale incassobeleid zijn we een voorbeeld in de sector en daarbuiten.

Het treffen van maatregelen om de effecten van de energiecrisis te verminderen was een belangrijk thema in 2022. Omdat de overheid aangaf dat het niet mogelijk was om zelf maatregelen uit te voeren, hebben energieleveranciers gezamenlijk aangeboden hierbij te ondersteunen. Onze IT-ontwikkelaars moesten keihard aan de bak om de overheidsmaatregelen in de systemen te verwerken en uit te voeren, zoals de verlaging van de btw op energie en het prijsplafond. Al onze collega’s hebben in 2022 onder grote druk hun werk gedaan. Het verdient een compliment hoe zij met elkaar de schouders eronder hebben gezet.

Voor producten als zonnepanelen en warmtepompen waren materialen schaars en was er al een tekort aan installatiecapaciteit. Hierdoor duurde het veel langer dan gepland voordat wij onze klanten deze producten konden leveren. Om de verduurzaming bij klanten mogelijk te maken en te versnellen is de samenwerking met partners van strategisch belang. Een belangrijke stap was onze deelneming in Saman Groep. Met deze deelneming zorgen we er voor dat we ons productenaanbod en daarmee samenhangende installatiecapaciteit verder uitbreiden. 

Energiesector in de schijnwerpers

Politiek waren energiebedrijven onderwerp van gesprek, net als in de media. Ook de ACM verscherpte haar toezicht op de energiesector en rondde haar onderzoek af naar misleidende duurzaamheidsclaims in de energiesector. Greenchoice heeft in een besluit toegezegd om bepaalde uitlatingen op de website beter te onderbouwen. Wij juichen elke maatregel die informatie over verduurzaming transparanter maakt toe en we hopen dat de ACM de hele energiesector hierop kritisch blijft volgen. Daarnaast was er afgelopen jaar veel media-aandacht naar aanleiding van het onaangekondigde bericht van de ACM dat energieleveranciers tariefswijzigingen minimaal 30 dagen (in plaats van de in energiesector tot dan toe gebruikelijke 10 dagen) voor de ingangsdatum van het nieuwe tarief moeten communiceren. Naar aanleiding daarvan en omdat we zagen dat klanten de behoefte hadden om eerder helderheid te krijgen over nieuwe tarieven, hebben wij daarop in september 2022 besloten om klanten voortaan 30 dagen vooraf te gaan informeren.   

Greenchoice heeft als missie iedereen te laten meeprofiteren van de energietransitie. Daarom gaan we door met het ontwikkelen van producten die onze klanten minder afhankelijk maken van het bestaande energiesysteem dat leunt op fossiele brandstoffen. We hebben maatregelen getroffen om zo goed mogelijk te anticiperen op de onstuimige energiemarkt. Daarom hebben we gekozen voor een beperkt aanbod aan energiecontracten, namelijk alleen variabele contracten. De prijzen voor energie waren zo hoog, dat het aanbieden van vaste contracten voor klanten niet aantrekkelijk was en voor ons te risicovol.

Onze prestaties in 2022

In 2022 steeg onze absolute marge als gevolg van de gestegen verkoopprijzen. Echter, de brutomarge als percentage van de omzet daalde van 24% naar 18%. Toch zien we ons resultaat als solide, omdat het is gerealiseerd in een zeer onstabiele markt. Door die onvoorspelbare omstandigheden hebben we risico’s verrekend in de tarieven. Als die risico’s zich dan vervolgens niet voordoen, bijvoorbeeld doordat we een redelijk milde winter hebben gehad, valt het uiteindelijke financiële resultaat hoger uit. Hierdoor is het absolute nettoresultaat gestegen. 

Gelukkig hebben we in 2022 verder kunnen bouwen aan onze organisatie en aan onderwerpen die onze missie onderstrepen om duurzame keuzes te laten werken voor iedereen. Zo hebben we ons bedrijf organisatorisch opnieuw ingericht, naar de domeinen Consument, Zakelijk, Energie+, IT en Data en Sourcing en Portfoliomanagement op basis van klantketens. Dit helpt ons om nog klantgerichter te opereren. Klanten moeten gaan merken dat ze beter bediend worden, met een geïntegreerd producten- en dienstenaanbod. Daarnaast hebben we stappen gezet voor verdere verduurzaming van onze bedrijfsvoering, resulterend in een verdere reductie van onze CO2-footprint (scope 1 en 2).

Elektrisch vervoer was een van onze vernieuwingen in 2022. Speciaal voor consumenten hebben we laadpassen geïntroduceerd en installeren we laadpalen om elektrisch rijden te stimuleren. Voor de zakelijke markt zijn de eerste contracten getekend voor de realisatie van laadpleinen. Die worden in 2023 aangelegd. Met de lancering van Greenchoice Integrated Solutions helpen we onze zakelijke klanten met een integraal plan voor hun energievoorziening inclusief laadsystemen voor elektrisch vervoer.

Vooruitblik

Hoe wrang de aanleiding ook en hoe verstrekkend de gevolgen, de ontwikkelingen op de energiemarkt hebben laten zien dat het belangrijk is om duurzamer te leven en minder energie te gebruiken. Onze klanten, over het algemeen toch al gemotiveerd om energie te besparen, zijn het afgelopen jaar in staat geweest om flink extra op hun gasverbruik te besparen. De omstandigheden legden een sterke basis onder onze nieuwe strategie. We groeien toe naar een platform voor groene keuzes, waarbij we onze klanten willen helpen om de volgende stap te zetten op het gebied van verduurzaming. Bijvoorbeeld met producten zoals warmtepompen of zonnepanelen, of door klanten een aandeel te laten nemen in een windmolenpark en bedrijven energiebespaaradvies op maat te geven. We willen onze klanten helpen minder afhankelijk te worden van het energiesysteem. 

Inmiddels zien we gelukkig meer stabiliteit op de energiemarkt. De storm uit 2022 lijkt enigszins te zijn gaan liggen. Het blijft de komende jaren een uitdaging om de toenemende volatiliteit in prijzen het hoofd te bieden. Tegelijkertijd gaan we door met het ontwikkelen van proposities die onze zakelijke en particuliere klanten zullen helpen om minder afhankelijk te zijn van de levering van stroom en gas. Dat betekent ook dat ons verdienmodel gaat veranderen, waarbij niet langer alleen de verkoop van energie, maar producten en diensten voortkomend uit nieuwe proposities een belangrijke bijdrage gaan leveren aan onze impact op de energietransitie. Laten we samen het gestegen energiebewustzijn proberen vast te houden. En laten we met elkaar de juiste groene keuzes maken om de energietransitie te versnellen.

Wij wensen je veel leesplezier.

Rotterdam, 2 juni 2023

Coen de Ruiter                                                          Martin van Sleeuwen