Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Boscompensatie

We dragen bij aan bosprojecten in Nederland en in het buitenland. Met die projecten zorgen we voor evenveel CO2-impact als de CO2-footprint van het gas dat we leveren. Daarnaast dragen we bij aan biodiversiteit, behoud van natuur en de kwaliteit van leven van lokale gemeenschappen. Hieronder lichten we dit graag toe.

Omdat onze klanten niet allemaal direct van het aardgas af kunnen, investeren we in de tussentijd in het beschermen van bestaande bossen, het herstellen van beschadigde ecosystemen en het aanplanten van nieuw bos. Zo proberen we de klimaatimpact van het gasverbruik te beperken.

Bomen en planten nemen tijdens hun groei COop uit de atmosfeer, slaan het op in de stam, takken, wortels, bladeren, en uiteindelijk ook in de grond. Deze natuurlijke CO2-opslag van bosecosystemen is cruciaal in de totale aanpak van klimaatverandering. Naast de CO2-impact leveren we met de boscompensatieprojecten ook een positieve bijdrage aan biodiversiteit, behoud van natuur en de kwaliteit van leven van lokale gemeenschappen. 

Berekening

Voor elke geleverde kubieke meter aardgas leggen we een beetje geld opzij. Bij elkaar levert dat een aanzienlijk budget op, en met dat budget financieren we evenveel CO2-impact als de CO2-footprint van het geleverde aardgas. Om deze footprint te berekenen hielden we in 2021 1,884 kg CO2/m3 gas aan als emissiefactor. Van de projecten waar wij in investeren laten we berekenen (door partijen zoals Face the Future) wat de CO2-impact is, volgens de methodologieën goedgekeurd door de VCS. Hierbij kiezen we ervoor de CO2-impact ook al te kunnen claimen in het jaar dat we de financiële verplichting aangaan met de partij die het project gaat uitvoeren. Dit is anders dan CO2-compensatie waarbij vaak alleen al gerealiseerde impact gebruikt mag worden.

Niet CO2-neutraal

Het gas is volledig bosgecompenseerd, maar toch noemen we het geen “CO2-neutraal gas”, zoals sommige andere partijen nog wel doen. Waarom niet?

Voor 2020 lieten we volledig met aangekochte CO2-certificaten van bosprojecten zien dat ons gas 100% gecompenseerd was. Die certificaten kwamen van projecten uit ontwikkelingslanden die onder het Kyoto-protocol geen eigen CO2-target hadden. Vanaf 2021 hebben deze landen wel een eigen target onder het Parijs Akkoord. Dit maakt het in onze ogen ook in de gecertificeerde projecten in de toekomst vaak lastig om aan te tonen dat de CO2-impact in de projecten bovenop de ambitie van het land zelf komt. Onder andere hierdoor willen wij dit gecompenseerde gas niet meer “CO2-neutraal” of “klimaatneutraal” noemen.  Een andere reden is dat we klanten ook niet de prikkel willen geven om onbeperkt gas te blijven gebruiken, omdat het toch wel klimaatneutraal zou zijn.

Bovendien vinden wij dat we ons CO2-budget effectiever kunnen besteden aan het helpen opzetten van nieuwe bosprojecten (zowel bescherming, herstel en aanplant), nu meer bedrijven zich op de certificaten hebben gestort. Graag nemen we ook een katalysator-rol in, waarbij door onze financiering weer andere financiering aangetrokken wordt. Onze eis is wel dat de kwaliteit van de projecten en de monitoring van de impact net zo goed gewaarborgd blijft als bij gecertificeerde projecten.

Uitgaven aan projecten

In totaal is in 2021 bijna € 918.000 besteed aan bosprojecten. Dit is minder dan voorgaande jaren (circa € 3,5 miljoen in 2020 en € 1,8 miljoen in 2019), omdat we geswitcht zijn van een beleid waarin we vooral projecten steunden met directe certificaataankoop, naar het financieren van nieuwe projecten. De betalingen aan de nieuwe projecten zijn verspreid over meerdere jaren en zullen steeds meer op gang komen. Er staan nog gecommitteerde bedragen gereserveerd voor de komende jaren en het bedrag besteed aan bosprojecten zal de komende jaren weer toenemen.  

Uitdaging: Waar letten we op ?

Om te zorgen dat we een zo groot mogelijke positieve impact maken met onze huidige of nieuwe bosprojecten houden we rekening met verschillende aspecten. Zo kijken we naar:

  • Duurzaamheid - Blijven de maatregelen op lange termijn intact?

  • Toegevoegde waarde - Kunnen we aantonen dat er zonder het bestaan van het bosproject meer CO2 uitstoot was geweest, bijvoorbeeld door houtkap?

  • ‘Waterbedeffect’ - Worden er CO2-emissies verplaatst naar een ander gebied buiten de projectgrens?

  • Lokale gemeenschap - Hebben lokale inwoners profijt van het project?

  • Biodiversiteit - Draagt het project bij aan het beschermen of uitbreiden van de soortenrijkdom, of juist niet?

Totale impact van onze buitenlandse bosprojecten

Het geld dat we opzij zetten om aardgasverbruik van klanten te compenseren besteden we aan onze bosprojecten. In totaal droegen we bij aan de bescherming van meer dan 1 miljoen hectare (= 10.000 km²). Dat is ongeveer een vierde van de oppervlakte van Nederland.

Hieronder vind je in de tabel cijfers van impact gerealiseerd in de verschillende bosprojecten. En op de volgende pagina's lees je meer over de specifieke impact per project die we steunen, in het buitenland en in Nederland!

Indicator

Totaal 2021

Hectare gericht op duurzame landbouw

16.446

Bomen geplant

900.913

Hectare aangeplant gebied

193

Hectare herbebost gebied

500

Bedreigde diersoorten volgens IUCN, die met bosprojecten beschermd worden

127

Trainingen gegeven over duurzame landbouw

1.136

Deelnemers in trainingen

3.269

Waterputten hersteld

137

Banen gecreëerd en behouden

570

Indirecte banen gesteund

8.734

Personen die direct gebruik maken van het bos-ecosysteem

302.692

Geïnvesteerd bedrag in lokale infrastructuur (US dollar)

60.543