Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2021

  

2021

 

2020

      

Netto-omzet

21

564.938.254

 

516.664.031

 

Overige bedrijfsopbrengsten

22

867.630

 

3.180.433

 

Som der bedrijfsopbrengsten

  

565.805.884

 

519.844.464

Kosten van grond- en hulpstoffen

23

429.340.704

 

439.610.732

 

Lonen en salarissen ¹

24

26.463.209

 

23.551.051

 

Sociale lasten en pensioenlasten

25

6.122.974

 

5.521.956

 

Overige personeelsbeloningen

26

6.925.050

 

7.985.442

 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

27

29.604.080

 

28.224.099

 

Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa

28

410.560

 

-

 

Overige bedrijfskosten

29

30.202.982

 

28.022.936

 

Som der bedrijfslasten

  

529.069.559

 

532.916.216

Bedrijfsresultaat

  

36.736.325

 

-13.071.752

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

 

7.365

 

-

 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

30

155.787

 

197.503

 

Waardeveranderingen van vorderingen en deelnemingen die tot de vaste activa behoren

31

-5.486

 

128.376

 

Rentelasten en soortgelijke kosten

32

-3.483.137

 

-2.340.292

 
   

-3.325.471

 

-2.014.413

Resultaat vóór belastingen

  

33.410.854

 

-15.086.165

Belastingen

33

 

-4.658.211

 

2.534.529

   

28.752.643

 

-12.551.636

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

34

 

-132.336

 

4.598.440

Resultaat na belastingen

  

28.620.307

 

-7.953.196

Resultaat aandeel derden

35

 

14.799

 

-6.914

Nettoresultaat

  

28.635.106

 

-7.960.110

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen als onderdeel van het groepsvermogen

  

-

 

-

Totaalresultaat

  

28.635.106

 

-7.960.110

  • 1 Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden