Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans per 31 december 2021

  

31-12-2021

 

31-12-2020

Vóór resultaatbestemming

     
      

ACTIVA

     

Vaste activa

     

Immateriële vaste activa

1

 

71.986.521

 

80.600.347

Materiële vaste activa

2

 

77.310.743

 

98.529.419

Financiële vaste activa

3

 

12.171.183

 

13.681.134

Totaal van vaste activa

  

161.468.447

 

192.810.900

      

Vlottende activa

     

Voorraden

4

 

26.142.908

 

27.343.039

Onderhanden projecten

5

 

4.402.565

 

1.453.372

Vorderingen

     

Vorderingen op handelsdebiteuren

6

51.711.926

 

40.524.850

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

7

999.513

 

7.567.590

 

Vorderingen ter zake van pensioenen

 

-

 

151.192

 

Rekening-courant vorderingen

8

522.100

 

2.170.330

 

Overige vorderingen en overlopende activa

9

274.301.469

 

107.569.549

 
   

327.535.008

 

157.983.511

Liquide middelen

10

 

115.505.033

 

36.187.673

Totaal van vlottende activa

  

473.585.514

 

222.967.595

      

Totaal activa

  

635.053.961

 

415.778.495

      

  

31-12-2021

 

31-12-2020

      

PASSIVA

     

Groepsvermogen

11

    

Eigen vermogen

 

142.434.834

 

113.799.728

 

Minderheidsbelang derden

 

57.588

 

72.388

 
   

142.492.422

 

113.872.116

Voorzieningen

12

    

Latente belastingverplichtingen

 

5.668.499

 

5.913.359

 

Overige voorzieningen

13

5.207.340

 

3.017.119

 
   

10.875.839

 

8.930.478

Langlopende schulden

14

    

Achtergestelde leningen

15

388.000

 

392.000

 

Obligatieleningen

16

19.800.000

 

5.077.500

 

Schulden aan banken

17

38.129.408

 

61.314.157

 
   

58.317.408

 

66.783.657

Kortlopende schulden

     

Schulden aan kredietinstellingen

 

6.072.800

 

5.993.657

 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

18

30.808.121

 

46.037.778

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

19

57.155.173

 

56.180.681

 

Overige schulden en overlopende passiva

20

329.332.198

 

117.980.128

 
   

423.368.292

 

226.192.244

      

Totaal passiva

  

635.053.961

 

415.778.495