29. Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa

2023

2022

Waardevermindering overige immateriële vaste activa

-

-

De acquisitiekosten verbonden aan verlieslatende contracten vanuit een gewonnen veiling in 2021 zijn als bijzondere waardevermindering in datzelfde boekjaar verwerkt.