Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

8. Onze toekomst

Vooruitzichten

In veel opzichten is 2021 een turbulent jaar geweest.

Die turbulentie gaat door in 2022, waar de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne eens te meer het belang laat zien om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. De urgentie om snel op verduurzaming over te gaan is steeds groter geworden. Echter, de klimaatcrisis is niet heel tastbaar en verder weg in de tijd voor veel mensen, waardoor actie uitblijft. De huidige situatie zorgt ervoor dat mensen wel snel af willen van aardgas uit Rusland, dan wel compleet van het aardgas af. Met onze strategie ‘Platform voor klimaatpositiviteit’ sluiten we naadloos aan bij deze roep naar onafhankelijkheid. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om mee te doen in de energietransitie. Het mag niet zo zijn dat het voor de mensen die het kunnen betalen gemakkelijk is om erin te investeren en ervan te profiteren, terwijl anderen volledig buitenspel staan. De energietransitie moet lonen voor iedereen! Door bijvoorbeeld klanten te belonen met het aanbieden van bonusrente op crowdfunding-projecten als Kieszon voor de Toekomst, of door samen met woningcorporaties ervoor te zorgen dat huurders ook zonder inleg mee kunnen doen met een zonneproject, willen we het financieel aantrekkelijk maken voor iedereen. Maar we willen ook praktische oplossingen ontwikkelen, waarmee verduurzaming vanaf het eerste moment loont. 

In 2022 zullen we onze strategie verder uitbouwen. Een nieuw leiderschapsteam zal de verantwoordelijkheid dragen om de strategie te implementeren en te overzien. Mede door de nieuwe strategie zijn we op een punt gekomen waar het aangaan van samenwerkingen nog belangrijker wordt. Aangezien we versneld nieuwe producten en diensten willen aanbieden, zoeken we partners om gezamenlijk tot concrete oplossingen te komen. Het betrekken van onze medewerkers zal hierin een speerpunt worden. Aansluitend op de ambitie om klanten te helpen klimaatpositief te worden, kijken wij natuurlijk ook naar onszelf. Wij brengen momenteel onze eigen CO2-footprint in kaart voor scope 1 en 2. In 2022 willen wij ook onze scope 3 ambitie gaan vastleggen. Dit omvat de indirecte uitstoot van CO2 veroorzaakt door bronnen niet in het bezit van Greenchoice en waar we ook geen directe invloed op kunnen uitoefenen. Hiermee zullen we van niveau 3 naar niveau 5 stijgen in de CO2-Prestatieladder en werken wij aan het reduceren van niet alleen de uitstoot van onze eigen organisatie maar ook de CO2-uitstoot in de keten en sector.

Een ander onderwerp waar wij ons in 2022 hard voor willen maken is het zoveel mogelijk voorkomen en bestrijden van energiearmoede. Onderzoeksbureau TNO schatte in dat bij 140.000 huishoudens sprake is van verborgen energiearmoede: huishoudens die vanwege financiële problemen minder energie consumeren dan ze zouden willen. Door stijgende prijzen van energie en vele andere producten raken steeds meer consumenten financieel in de problemen. De landelijke campagne ‘Grip op je geld’ is begin 2022 gelanceerd via het platform Geldfit.nl. In samenwerking met Eneco, Essent, Vattenfall, NSR en SchuldenLabNL hebben wij het initiatief genomen om een actieplan tegen energiearmoede te ontwikkelen. Hiermee willen wij mensen helpen om energie te besparen met de inzet van tips en middelen of een energiecoach aan huis. Daarnaast wijzen wij mensen op bestaande financiële regelingen, zoals de overheidscompensatie van € 800 die voor sociale minima beschikbaar is gesteld.

Het is op dit moment onduidelijk wanneer de energiemarkt weer tot rust komt. Toekomstige energieprijzen voorspellen is moeilijk, gegeven de volatiliteit in de energiemarkten. Belangrijk is om voor voldoende aanbod te blijven zorgen, zodat aan de vraag voldaan kan worden. Aangezien Greenchoice 100% groene stroom levert, zien wij het ook als onze verantwoordelijkheid om met alle pieken en dalen om te kunnen gaan. We willen blijven investeren in het flexibiliseren van energie-inzet, gezien de noodzaak van het opwekken van stroom uit duurzame bronnen voor het versnellen van de energietransitie. Echter zijn wij ons ook bewust van de vraagtekens die door de maatschappij geplaatst worden bij het duurzame karakter van zonne-energie. Wij zijn van mening dat steeds meer focus aangebracht moet worden op het vergroten van de transparantie omtrent productieomstandigheden. Als lid van Holland Solar binnen Nederland werken wij samen aan het vergroten van deze ketentransparantie. Via de Nederlandse branchevereniging zoeken wij daarnaast de aansluiting met SolarPower Europe om zo onze impact te vergroten.

Schaarste zal een belangrijk thema blijven in 2022. Schaarste van ruwe grondstoffen kan een belemmering vormen voor de energietransitie. Door middel van samenwerkingsverbanden willen wij eventuele toekomstige risico’s indekken. Hier zul je later de vruchten van plukken. Door een historie en wederzijds vertrouwen op te bouwen met afnemers kan je eerder op elkaar terugvallen in moeilijkere tijden. Daarnaast blijft de krapte op de arbeidsmarkt toenemen. Ook wij zullen collega’s zien vertrekken en uitdagingen vinden in het aantrekken van talent. Het wordt hierdoor belangrijk om creatief te zijn, gezien wellicht niet alle plekken gevuld zullen worden. Prioriteiten stellen in werkzaamheden, de balans vinden in waar de impact ligt en wat er als eerste moet gebeuren zijn voorbeelden om hiermee om te gaan.

Samen met onze klanten willen we onze impact in de energietransitie verder uitbouwen. Maar zonder goede klantwaardering kan dat niet. Daarom zal onze aandacht nog meer liggen op klantgerichtheid richting zowel de zakelijke- als de consumentenmarkt. Aan de hand van een Customer Data Platform zullen we nog meer datagedreven aan de slag gaan om zo de juiste inzichten te genereren en met passende oplossingen te komen. 

We gaan 2022 met veel vertrouwen tegemoet!