Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6. Financiële resultaten

Om ook in de toekomst voor iedereen betaalbare energie te leveren en te kunnen blijven investeren in duurzame energie, is het belangrijk om competitief, veerkrachtig en financieel gezond te zijn. Het  jaar 2020, waarin we als gevolg van de corona pandemie met een negatief resultaat werden geconfronteerd hebben we achter ons gelaten; in 2021 is de opgaande trend van vóór 2020 weer opgepakt met een mooi financieel resultaat tot gevolg. 2021 is afgesloten met een nettoresultaat van € 28,6 miljoen. Het incidentele verlies van 2020 is daarmee ruim goed gemaakt. Door de gestegen marktprijzen in combinatie met lagere afnamevolumes, behoud van onze klantportfolio en verkoop van gerealiseerde zonneprojecten hebben we  het resultaat fors kunnen verbeteren. Het warme weer in 2021 heeft erin geresulteerd dat we overtollig gas hebben terugverkocht op de handelsmarkt tegen hogere  spotprijzen dan waarvoor was ingekocht. Daarnaast zijn we, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, in staat geweest onze klantportfolio in stand te houden op ruim boven de 600.000 klanten. Wel zagen we dat de zakelijke markt, net als in 2020, het zwaar heeft door de steeds maar oplopende energieprijzen. 

Ten aanzien van onze zonactiviteiten, bij onze 100% dochter International Solar B.V. (KiesZon), zien we een gemengd beeld. Enerzijds positief doordat de omzetgroei zich verder heeft doorgezet en een positief resultaat is gerealiseerd als gevolg van de aandelenverkoop van International Solar Projects III en IV B.V. Anderzijds zien we druk op de marges door gestegen grondstofkosten in combinatie met lagere SDE toekenningen. De consumentenmarkt voor zonnepanelen is beter dan ooit maar wordt gehinderd door beperkte beschikbaarheid van installatiecapaciteit keten breed.

De EBITDA 2021 bedraagt € 66,8 miljoen (2020: € 15,2 miljoen). Daar waar 2020 fors negatief werd beïnvloed door de uitbraak van COVID-19, stond 2021 in het teken van de stijgende energieprijzen in combinatie met een lagere energievraag. Per saldo heeft dit geresulteerd in een stijging van de brutomarge met € 58,6 mln naar circa € 135,6 mln (+76%). De netto-omzet is met ruim € 48,3 mln tot € 565 mln (+(9%) gestegen. Reden hiervan betreft de verkoop van International Solar Projects III en IV B.V. in 2021. Daarnaast is er bij KiesZon een dubbel aantal MWp gerealiseerd op koopprojecten.

De bedrijfslasten (exclusief kosten van grond- en hulpstoffen) zijn toegenomen met € 6,4 miljoen ten opzichte van 2020 (+6,9%). De kosten stijgen met name als gevolg van de groei van het aantal medewerkers, vooral bij KiesZon. De totale stijging van de personeelskosten bedraagt € 2,5 miljoen. De afschrijvingskosten (inclusief overige waardeveranderingen van activa) zijn licht gestegen met € 1,8 miljoen, de overige bedrijfskosten zijn ten opzichte van 2020 gestegen met € 2,2 miljoen.

De rentelasten en soortgelijke kosten zijn € 1,3 miljoen gestegen ten aanzien van 2020. Enerzijds als gevolg van de groei bij KiesZon (realisatie  zonprojecten) en de daardoor gestegen projectfinancieringen op de balans van KiesZon. Anderzijds door de negatieve rente op onze uitstaande liquiditeiten.

Balans en financiële positie

Eind 2021 heeft Greenchoice een solvabiliteit - gedefinieerd als de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (excl. ontvangen cash collaterals) van 26,3% (2020: 27,4%). Het netto werkkapitaal inclusief liquide middelen bedraagt € 50,2 miljoen (2020: € 3,2 miljoen). Het balanstotaal is gestegen met € 219,3 miljoen naar € 635,1 miljoen met name als gevolg van de ontvangen cash collaterals van onze handelspartijen (€ 94 mln). Het eigen vermogen is in 2021 toegenomen tot € 142,4 miljoen als gevolg van de toevoeging van het nettoresultaat.

Op 25 januari 2021 is Greenchoice een werkkapitaalfinanciering overeengekomen met ING Bank N.V. en Coöperatieve Rabobank U.A. van € 92,5 miljoen. Deze overeenkomst is per 30-12-2021 geamendeerd. De financiering zal voor eind 2022 geherfinancierd worden voor de kredietbehoefte vanaf 2023. Management verwacht voor 2023 dat het voortzetten van de huidige krediet- en garantielijnen voldoende is voor de financieringsbehoefte 2023. Management heeft wel het voornemen de huidige krediet- en garantielijnen te verhogen. In het bepalen van onze financieringsbehoefte houdt management rekening met ‘worst case’ scenario’s waarmee de kosten voor de aangetrokken financiering als verzekeringspremie gelden voor eventuele liquiditeitsrisico’s.