Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Partner van lokale energiecoöperaties

Zelf stroom opwekken, dat kan ook samen. Voor mensen die huren of in een appartement wonen is deelnemen aan een collectief zonnedak, het kopen van een stukje windmolen óf zonnepaneel een mooi alternatief. Greenchoice 'powert' meer dan 120 startende en ervaren energiecoöperaties door heel Nederland die dit mogelijk maken. Ook is Greenchoice al 10 jaar hoofdsponsor van evenement HIER opgewekt. Hét landelijke evenement over lokale duurzame energie dat wij organiseren met onze partner HIER Klimaatbureau. Ons netwerk van lokale energieprojecten breidt zich steeds verder uit. Hierdoor hebben steeds meer klanten de keuze zich aan te sluiten bij een project in de buurt. Duurzaam Dichtbij noemen wij dat. We ondersteunen deze coöperaties door onze kennis en ervaring in te zetten bij de oprichting en de realisatie van energieprojecten. We bieden hulp bij de financiering van coöperatieve projecten en bij het goed informeren en werven van deelnemers. Ook in de bouw en het onderhoud spelen we vaak een rol en natuurlijk nemen we de groene stroom af van de coöperaties, die wij weer leveren aan onze klanten. Op die manier zijn wij een belangrijke partner van energiecoöperaties en lokale energieprojecten.

In 2021 zijn we veel nieuwe samenwerkingen gestart en hebben we nieuwe lokale energieprojecten gerealiseerd. Ook is in goede samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, PBL en EnergieSamen de nieuwe regeling voor energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren tot stand gekomen; de Subsidieregeling Coöperatieve Energie (SCE). Deze regeling is de opvolger van de bewerkelijke en complexe ‘Regeling Verlaagd Tarief,’ beter bekend als de Postcoderoosregeling. Greenchoice heeft vanuit haar ervaring met coöperatieve energieprojecten duidelijk kunnen maken op welke punten de regeling verbeterd kon worden en welke tarieven daarbij nodig zijn. De SCE-regeling is op 1 april van start gegaan en het beschikbare budget was in korte tijd overtekend. Dit is één voorbeeld van hoe Greenchoice opkomt voor de belangen van lokale coöperaties en hun leden. Een ander voorbeeld zit in de campagne Lokaal Groen. In onze najaarscampagne hebben we op basis van aansprekende projecten laten zien hoe makkelijk het inmiddels is om samen energie op te wekken. Of je nu huurder bent of op het dak van jouw lokale tennis- of voetbalvereniging zonnestroom wilt opwekken; het kán via een van de partnercoöperaties van Greenchoice. Op deze en vele andere manieren hebben we er samen met onze partners en klanten voor gezorgd dat de lokale energietransitie ook in 2021 weer een flinke stap voorwaarts heeft gezet. In totaal namen we in 2021 energie af van 350 postcoderoos- en SCE-projecten.

Overige maatschappelijke partners uitgelicht

We zetten graag in op samenwerkingen met partners die net als wij op een eigen manier in hun eigen sector werken aan een duurzame toekomst. Er hoeft niet direct een link te zijn met de energiesector, maar wel met de bereidheid stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Zo maken we duurzame keuzes toegankelijker voor al onze klanten. Hieronder lichten we een aantal samenwerkingen uit die in 2021 mooie resultaten bereikten. Dit zijn de samenwerkingen met Univé, The Pollinators, Wetlands International en Delen Duurzame Energie.

Univé

In Nederland ligt naar schatting zo’n 80 miljoen m2 aan asbestdaken op Nederlandse bedrijfspanden. Volgens Arjen Schouten, bestuurder van Coöperatie Univé is dat niet alleen ongezond voor de omgeving maar zijn dit soort asbesthoudende bedrijfspanden steeds moeilijker verzekerbaar, wat risico’s geeft voor de voortzetting van een bedrijf: “Voor veel ondernemers is asbestsanering een kostbare aangelegenheid. Daarom hebben we de pilot ‘Duurzame Zekerheid’ bedacht waarbij het asbestdak wordt vervangen voor een zonnedak zonder dat dit de ondernemer in de portemonnee raakt.” In de samenwerking ‘Duurzame Zekerheid’ zet Univé samen met ons en Rabobank een grote stap op het gebied van duurzaamheid. Schadelijke asbestdaken bij boerenbedrijven worden gesaneerd en vervangen voor daken met zonnepanelen. Univé-leden nemen via Greenchoice de groene stroom van deze daken af voor een eerlijke prijs, waarvan een deel weer wordt ingezet voor nieuwe zonnedaken. Zo stimuleren we verdere verduurzaming.

The Pollinators

The Pollinators is een gedreven groep mensen die zich inzet voor het welzijn van bestuivende soorten en het vergroten van biodiversiteit. November doopten ze om tot Treevember. In die maand organiseren ze Tree Fest, een bomenplantfestival met leerzame workshops, kunst, muziek en natuurlijk het planten van bomen. Als partner van The Pollinators is Tree Fest powered by Greenchoice, onder meer door – in samenwerking met onze partner Greener Power Solutions – het festival te laten draaien op groene stroom met de inzet van een mobiele batterijcontainer.

Oprichter Tom van de Beek:
“Dit jaar richtten we ons met Tree Fest op voedselbossen omdat we geloven dat het zoveel geweldige eigenschappen combineert. Bomen zijn mooi en voedselbossen de bom! Veel (eetbare soorten) bomen vormen een voedselbos en dat bos zorgt voor verkoeling en schaduw. Bomen helpen de bodem gezond te houden, slaan CO₂ op, bevorderen biodiversiteit én leveren voedsel voor dier en mens.”

Wetlands International

Samen met Wetlands International, de enige wereldwijde non-profitorganisatie die zich toelegt op het behoud en herstel van zogenoemde wetlands, gaan we klimaatverandering tegen door herstel en behoud van wetlands vanwege hun belang voor mens en natuur.

Ons eerste gezamenlijke project is in Guinee-Bissau en richt zich op het herstellen van één van de grootste mangrovegebieden van het land. Pieter van Eijk, hoofd van het programma ‘Kusten en Delta’s’ bij Wetlands International: “Mangroven zijn op veel manieren van vitaal belang voor de veerkracht van de planeet. Ze spelen een rol bij het verwijderen van koolstof uit de atmosfeer, het bufferen van stormen en ze fungeren als kraamkamer voor de zee. Met Greenchoice hebben we een fantastische kans om impact te maken door ‘wetlands’ voor natuur en mensen te herstellen en te beschermen en tegelijkertijd klimaatverandering tegen te gaan. ”

Ons plan is om meerdere projecten samen te ontwikkelen, ook in andere wetlandgebieden.

Delen Duurzame Energie (DDE)

Huurders hebben geen eigen dak en daarom is het voor hen lastiger om zelf zonne-energie op te wekken. Woningcorporaties staan voor een grote opgave om hun woningen te verduurzamen. Om woningcorporaties en huurders te helpen, werken we samen met sociale onderneming Delen Duurzame Energie (DDE). Voor elke woningcorporatie die geschikte daken aanbiedt voor het opwekken van zonnestroom, richt DDE een lokale energiecoöperatie op en financiert de opwekinstallatie. In 2021 startten we ons tweede project in Houten. Huurders kunnen meedoen aan het project en belastingvoordeel ontvangen zonder zelf geld in te leggen. In plaats daarvan betalen zij via hun maandelijkse energierekening contributie aan de energiecoöperatie, die daar onder andere de rente en aflossing van de zonnepanelen van betaalt. Het voordeel is dat de maandelijkse energierekening vanaf het moment van deelname meteen lager wordt. Wij nemen de collectief opgewekte groene stroom af en verrekenen op de energienota van deelnemers de opgewekte en verbruikte stroom, de energiebelasting en de contributie aan de energiecoöperatie. In 2022 worden 28 nieuwe daken gerealiseerd en werkt DDE verder aan nieuwe aanvragen.

Guus van Schöll, mede-oprichter van DDE: “De energietransitie is een maatschappelijke opgave in plaats van een verdienmodel. Dát is mijn motto. Samen met Greenchoice maken we het óók voor de laagste inkomensgroepen mogelijk om te profiteren van én participeren in de energietransitie.”

Dilemma: Ketenverantwoordelijkheid

In 2021 werd onderzoek gepubliceerd over Oeigoerse dwangarbeid in de Chinese regio Xinjiang bij productie van poly-silicium, een essentiële grondstof voor zonnepanelen. Dit bericht plaatste ons voor een dilemma aangezien een belangrijk deel van de zonnepanelen voor de West-Europese markt afkomstig is uit China. Greenchoice en KiesZon vinden het van essentieel belang dat de omstandigheden waaronder onze producten worden geproduceerd volledig in orde zijn. Vanzelfsprekend ondersteunen wij, samen met onze partner PVO, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en hebben wij actief opgeroepen tot verbetering van de werkomstandigheden in China, middels ons statement ter bescherming van Oeigoeren die zijn betrokken bij de productie van zonnepanelen. Wij zijn en blijven hierover ook in gesprek met onze leveranciers. Ondanks deze inspanningen merken we dat het effect van onze individuele inspanning beperkt is. Voor impact is meer gewicht nodig. Om die reden richten we ons ook op samenwerking met partners binnen Holland Solar en via hen op internationale samenwerkingsverbanden.

Strategische partnerships met onze klanten

Waar de relatie tussen Greenchoice en haar zakelijke klanten in het verleden vooral ging om energielevering, is tegenwoordig steeds meer sprake van strategische partnerships. Daarbij is het startpunt doorgaans nog wel de vraag om groene stroom en bosgecompenseerd gas te leveren. Maar die vraag gaat vaak gepaard met de behoefte van onze klanten om gezamenlijk op te trekken, innovatief te werk te gaan en samen een stap verder te komen in de verduurzaming van Nederland. Bijvoorbeeld door te werken aan additionele duurzame energieprojecten. Drie voorbeelden van dit soort partnerships zijn onze samenwerkingen met Strukton, Gemeenten in regio Arnhem-Nijmegen en drie Brabantse Waterschappen.

Strukton

Strukton is een van de grootste bouw- en infrabedrijven van Nederland en kiest voor zakelijke groene stroom en bosgecompenseerd gas van Greenchoice. Samen werken we aan CO2-reductie en een circulaire economie, door in te zetten op duurzame energie. Net als Greenchoice omarmt ook Strukton de Sustainable Development Goals. Vanuit de overtuiging dat het anders kan, werkt Strukton samen met Greenchoice aan de elektrificatie van materieel dat op en om bouwplaatsen wordt ingezet. Er vindt reductie plaats van het aantal rijbewegingen en uiteraard maakt Strukton via Greenchoice gebruik van groene stroom. Ten opzichte van 2009 wist Strukton hierdoor haar CO2-uitstoot te reduceren met maar liefst 47%.

16 Gemeenten in regio Arnhem-Nijmegen

Vijf jaar geleden namen zestien gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen de stap om niet meer afzonderlijk, maar samen groene stroom in te kopen. De gemeenten daagden de aanbieders via een Europese aanbesteding uit om 100 procent van de stroom uit nieuwe duurzame bronnen in de regio te leveren. Dit was de eerste aanbesteding in Nederland waarin dit zo expliciet werd vastgelegd. Niet eerder is door gemeenten de inkoop van elektriciteit gekoppeld aan duurzaam opgewekte stroom in de regio. Het aanbod van Greenchoice en de lokale partij Wiek-II kwam als beste uit de bus. Bij de start van de samenwerking werd 20% van de stroom lokaal geproduceerd. Dit kwam van wind- en zonneparken, met lokale energie-initiatieven, van Wiek-II. De overige 80% van de stroom bestond uit groene stroom van Greenchoice, van Nederlandse bodem. De ambitie van de gemeenten in de Groene Metropoolregio ging verder: namelijk om alle stroom die de gemeenten verbruiken binnen vijf jaar uit 100 procent lokale duurzame bronnen te laten komen met nieuwe lokale projecten. De gemeenten verbruiken zo’n 80 GWh per jaar, voor onder andere de gemeentehuizen, wijkcentra, sport­accommodaties, verkeerslichten en lantaarnpalen.

Samen met onder meer Wiek-II zijn verschillende wind- en zonneparken en zonnedaken gerealiseerd om de gemeenten in de Groene Metropoolregio van lokale groene stroom te voorzien. Onder andere via Windpark en Zonnepark Koningspleij, Solarpark Lingewal, Windpark Nijmegen-Betuwe, Drijvend zonnepark Lingewaard en zonnedaken in Berg en Dal. De projecten die lokale energie leveren, zijn voor een groot deel in eigendom van lokale energiecoöperaties. Een deel van de opbrengst komt via een Omgevingsfonds terecht bij de omwonenden van de projecten. Ook het onderhoud van de wind- en zonneparken is zoveel mogelijk lokaal uitbesteed. Nu de doelstelling is gehaald, hebben de gemeenten de samenwerking met Greenchoice verlengd met nog eens vijftien jaar. Dit soort strategische samenwerkingen laat zien hoe Greenchoice met haar landelijk opgebouwde netwerk van 124 lokale energiecoöperaties ook gemeenten en andere partners kan helpen bij het versneld realiseren van klimaat- en energiedoelstellingen. Door partijen bij elkaar te brengen en te ondersteunen met onze kennis en praktische ondersteuning in bijvoorbeeld financiering, realisatie en onderhoud van zonneparken en administratie zijn we steeds meer in staat om lokale ambities om te zetten in resultaten.

Waterschappen

Een bijzondere speler in de Nederlandse energietransitie zijn de waterschappen. Soms wat minder opvallend, maar van groot belang voor ons land. Dankzij de waterschappen is onze waterhuishouding op orde en kunnen we volop gebruik maken van recreatie in onze waterrijke natuur. Ook spelen de waterschappen een belangrijke rol bij klimaatadaptatie; het aanpassen van ons land aan toenemende invloed van klimaatverandering. Greenchoice is daarom trotse partner van De Brabantse waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Voor een periode van 10 jaar kopen deze waterschappen de regionale en duurzame stroom in van Greenchoice. Om aan deze vraag te kunnen voldoen richt Greenchoice zich op het ontwikkelen van nieuwe wind- en zonneparken.

Voorwaarde voor deze energieparken is dat ze in samenwerking met de omgeving worden gerealiseerd. Zo moet bij elk energiepark minimaal 50 procent lokale participatie worden toegepast.

Het gaat hier om de levering van ruim 100 gigawattuur elektriciteit, op te wekken door circa 15 windturbines en/of 160 hectare zonneweiden. Om dit te kunnen realiseren werken we hecht samen met de 3 Brabantse waterschappen en sluiten we aan bij de ontwikkelingen in de Regionale Energiestrategieën (RES’en) van de 4 regio’s in Brabant.

Standpunt:

KiesZon en Greenchoice vinden het belangrijk dat voor alle activiteiten zorgvuldig wordt omgegaan met materialen en grondstoffen. Op dit moment houdt dit concreet in dat wij voor al onze geïnstalleerde zonnepanelen een verwijderingsbijdrage per wattpiek betalen via onze leveranciers die aangesloten zijn bij Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland. Maar we kijken ook vooruit. De eerste door KiesZon geïnstalleerde installaties zijn operationeel vanaf 2009. Over enkele jaren verwachten wij de eerste grote afvalstroom van verouderde zonnepanelen. Hier zullen we nog een oplossing voor moeten vinden. Bij onze selectie van nieuwe partners maken we daarom nu al een einde levensduur projectie en selecteren we partners die innovatieve oplossingen bieden voor recycling.