Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2021

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening

Algemene toelichting

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de statutaire jaarrekening 2021 van de onderneming. De financiële gegevens van de onderneming zijn in de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming verwerkt.

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening, met uitzondering van de hierna genoemde grondslagen.

Overnames

Overnames onder gemeenschappelijke leiding
Een overname onder gemeenschappelijk leiding is een overname van een entiteit waarmee de verkrijgende partij onder gemeenschappelijke leiding staat. Dergelijke overnames worden ook wel aangeduid met transacties in concernverband. Overnames onder gemeenschappelijke leiding worden verwerkt volgens de 'carry over accounting' methode.

Foutherstel

Met betrekking tot de jaarrekening 2020 is, nadat deze is vastgesteld, bij een dochtermaatschappij van International Solar B.V., een fout geconstateerd in de waardering van de voorraad. Aangezien International Solar B.V. een groepsmaatschappij is, heeft deze fout ook impact op de enkelvoudige jaarrekening van Greenchoice B.V. Voor een nadere toelichting ten aanzien van het ontstaan van de fout wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

De negatieve invloed op het enkelvoudige eigen vermogen op 31 december 2020 bedraagt € 3,2 miljoen. De negatieve impact op het nettoresultaat van boekjaar 2020 bedraagt € 3,2 miljoen. De vergelijkende cijfers over 2020 zijn aangepast. Een volledig overzicht van de impact op de posten van de balans en de winst-en-verliesrekening is als volgt:

Enkelvoudige balans per 31 december 2020

€ x 1.000

 

Eerder gerapporteerd

Effect foutenherstel

Herrubricering¹

Gecorrigeerd

Immateriële vaste activa

 

77.536

-

1.404

78.940

Materiële vaste activa

 

5.277

-

-1.404

3.873

Financiële vaste activa

 

42.547

-2.103

-

40.445

Voorraden

 

6.284

-

-

6.284

Vorderingen

 

187.672

-1.050

-

186.622

Liquide middelen

 

20.512

-

-

20.512

      

Totaal activa

 

339.828

-3.153

-

336.676

      

Voorzieningen

 

6.137

-

-

6.137

Kortlopende schulden

 

216.739

-

-

216.739

      

Totaal verplichtingen

 

222.876

-

-

222.876

      

Totaal groepsvermogen per 31 december 2020

 

116.952

-3.153

-

113.800

  • 1 Naast het foutenherstel 2020 heeft eveneens een herrubricering plaatsgevonden van acquistiekosten van materiele vaste Activa naar immateriële vaste activa.

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 2020

€ x 1.000

 

Eerder gerapporteerd

Effect foutenherstel

Gecorrigeerd

Resultaat deelnemingen

 

2.790

-3.153

-363

Vennootschappelijk resultaat na belastingen

 

-7.597

 

-7.597

     

Netto resultaat na belastingen

 

-4.808

-3.153

-7.960

Financiële instrumenten

In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van hun juridische vorm.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Zie voor een uitwerking hiervan de grondslagen voor Financiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Voorziening deelnemingen
De voorziening in verband met deelnemingen heeft betrekking op deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde. Zie de grondslagen onder Financiële vaste activa in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

Belastingen

De onderneming is het hoofd van de fiscale eenheid. De vennootschapsbelasting is opgenomen voor dat deel dat de onderneming als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn inclusief de toerekening van de voordelen van de fiscale eenheid. De verrekening binnen de fiscale eenheid tussen de onderneming en haar dochtermaatschappijen vindt plaats via de rekening-courant verhoudingen.