Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

  

2021

 

2020

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

     

Bedrijfsresultaat

  

36.736.325

 

-13.071.752

Aanpassingen voor:

     

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

 

29.604.081

 

25.891.469

 

Boekresultaat op immateriële en materiële vaste activa

 

5.896.259

 

2.339.450

 

Bijzondere waardevermindering van immateriële en materiële vaste activa

 

410.560

 

-

 

Mutatie voorzieningen

 

2.190.220

 

-865.935

 
   

38.101.120

 

27.364.984

      

Veranderingen in werkkapitaal

  

24.750.238

 

-1.005.855

      

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

  

99.587.683

 

13.287.377

      

Ontvangen interest

 

-

 

108.949

 

Ontvangen dividend

 

155.400

 

-

 

Betaalde interest

 

-3.531.403

 

-2.340.292

 

Betaalde belastingen

 

-1.752.431

 

-2.434.277

 

Ontvangen belastingen

 

1.677.789

 

3.312.236

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

-3.450.645

 

-1.353.384

      

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

     

Investeringen in immateriële vaste activa

 

-11.876.980

 

-15.153.425

 

Investeringen in materiële vaste activa

 

-33.767.078

 

-36.561.148

 

Investeringen in financiële vaste activa

 

-3.085.331

 

-17.962.694

 

Verstrekkingen van uitstaande leningen

 

-1.750.968

 

-

 

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa

 

43.404

 

-

 

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van financiële vaste activa

 

299.951

 

2.686.090

 

Ontvangsten uit hoofde van aflossingen uitstaande leningen

 

2.624.870

 

-

 

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-47.512.132

 

-66.991.177

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

     

Betaald dividend

 

-

 

-2.528.572

 

Ontvangsten uit hoofde van leningen

 

37.792.327

 

21.559.405

 

Uitgaven ter aflossing van leningen

 

-7.099.873

 

-5.359.608

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

30.692.454

 

13.671.225

      
      

Netto kasstroom

  

79.317.360

 

-41.385.959

Liquide middelen acquisities

  

-

 

7.471.429

Totaal van toename (afname) van geldmiddelen

  

79.317.360

 

-33.914.530

      

Verloop mutatie geldmiddelen

     

Stand per begin boekjaar

  

36.187.673

 

70.102.203

Mutaties in boekjaar

  

79.317.360

 

-41.385.959

   

115.505.033

 

28.716.244

Liquide midddelen acquisitie Energie Transitie Groep N.V.

  

-

 

7.471.429

Stand per einde boekjaar

  

115.505.033

 

36.187.673