Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige balans per 31 december 2021

  

31-12-2021

 

31-12-2020

Vóór resultaatbestemming

     
      

ACTIVA

     

Vaste activa

     

Immateriële vaste activa

  

70.436.392

 

78.940.640

Materiële vaste activa

  

3.465.300

 

3.872.728

Financiële vaste activa

36

 

42.687.321

 

40.445.135

Totaal van vaste activa

  

116.589.013

 

123.258.503

      

Vlottende activa

     

Voorraden

37

 

16.336.937

 

6.284.425

Vorderingen

     

Vorderingen op handelsdebiteuren

38

38.215.214

 

27.555.283

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen

39

24.991.259

 

53.087.570

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

752.378

 

3.903.832

 

Vorderingen ter zake van pensioenen

 

-

 

151.192

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

269.125.113

 

101.923.489

 
   

333.083.964

 

186.621.366

Liquide middelen

40

 

91.931.033

 

20.511.536

Totaal van vlottende activa

  

441.351.934

 

213.417.327

      

Totaal activa

  

557.940.947

 

336.675.830

  

31-12-2021

 

31-12-2020

      

PASSIVA

     

Eigen vermogen

41

    

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

42

18.000

 

18.000

 

Agioreserve

43

91.702

 

91.702

 

Wettelijke reserves

44

5.661.597

 

6.863.912

 

Overige reserves

 

111.180.880

 

114.786.224

 

Resultaat 2020

 

-3.152.451

 

-

 

Resultaat boekjaar

 

28.635.106

 

-7.960.110

 
   

142.434.834

 

113.799.728

      

Voorzieningen

45

 

8.174.605

 

6.137.107

      

Kortlopende schulden

     

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

25.979.273

 

39.448.014

 

Schulden aan groepsmaatschappijen

46

6.174.118

 

4.899.492

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

54.087.582

 

55.959.241

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

321.090.535

 

116.432.248

 
   

407.331.508

 

216.738.995

      

Totaal passiva

  

557.940.947

 

336.675.830