Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Belangrijkste risico's en mitigerende maatregelen

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste risico’s weergegeven. De risico’s zijn gerangschikt naar de kans dat de dreiging zich voordoet en de grootte van de impact (beiden op een schaal van 1=klein tot 5=groot). In de kolom rechts staan de belangrijkste maatregelen die we ondernemen om het risico te vermijden.

Nr.

Titel

Oorzaak

Kans

Impact

Mitigerende maatregelen

1

Weereffect Gas en Elektra

De weersverwachtingen stemmen niet overeen met de werkelijke temperaturen wat kan leiden tot hogere of lagere in- en verkoopvolumes of negatieve marges.

4,0

4,0

- Dagelijkse monitoring en eventuele bijsturing door teamInkoop.
- Effectief portfoliomanagement (day ahead en intraday trading anticiperen op weersverwachtingen).
- Periodiek bespreken van de weersverwachting en resultaten in het Portfoliomanagement Overleg (PMO).
- Investeringen in opties als opslagcapaciteit.

2

Pricing/inkoopstrategie

De forecasting met betrekking tot de opgegeven verwachte sales volumes stemmen niet overeen met de werkelijkheid wat kan leiden tot een sourcing risico (de juiste inkoopstrategie hanteren bij de laatste marktontwikkelingen) Hetgeen kan leiden tot een hedge risico doorvertaald naar een MtM risico(door prijsschommelingen ontstaat er een liquiditeitsrisico op onze ingekochte posities bij onze counterparties).

3,0

4,5

- In het PMO overleg worden de ontwikkelingen in de markt besproken (m.b.v. de VAR en MtM) en hierop geanticipeerd moet worden. Daarnaast wordt de MtM besproken en welke posities in te nemen voor (specifieke) campagnes (of veilingen). De campagnes (of veilingen) worden afzonderlijk gerapporteerd op waardeontwikkeling per klantgroep.
- MarktRisicoBeleid is opgesteld in relatie tot het handels mandaat. Indien afwijkingen ontstaan, dienen goedgekeurd te worden door de directie. De goedkeuring van de afwijkingen worden voorgelegd in het PMO. Verder worden specifieke hedge strategieën gebruikt.
- Ontwikkelingen worden besproken in het Pricing Board voor de bepaling van de periodieke tarieven en ter bepaling van de sales forecast.

3

Toenemende (markt)churn

Hogere klant mobiliteit in de markt dan de verwachtingen door actievere partners/kanalen en nieuwe producten en diensten. Deze extra bewegingen in de markt verhogen de druk op onze service.

4,0

4,0

- Via marketing en slimme productontwikkeling werven en behouden we zoveel mogelijk klanten. Ook het overnemen van concurrenten draagt bij aan de groei van ons marktaandeel.

4

Concurrentie zakelijk markt

Druk op pricing (lichtgroene segment) en productproposities voor de zakelijke markt kan leiden tot een MtM-risico.

2,0

3,0

- Lancering merk Greenchoice zakelijk in de zakelijke markt met een breder pakket met name voor het lichtgroene segment en verdieping pricing mechaniek (bodemprijs en GvO).

5

COVID-19

Door een pandemie kan het gebruik van de klanten onvoorspelbaar worden en daarmee de inkoopplanning beïnvloed worden alsmede klantengedrag wordt onvoorspelbaar met een mogelijk gevolg op betalingsgedrag.

3,0

3,0

- Uitwerking van verschillende scenario's (best en worst case) om de mogelijke impact te bepalen en dit constant te monitoren. Tevens behoudt actief crisisteam voor de doorvertaling van RIVM richtlijnen naar beleid intern.

6

Marktontwikkelingen KiesZon

Onverwachte marktontwikkelingen kunnen voor KiesZon leiden tot:- te weinig installatie capaciteit om de gecontracteerde projecten te realiseren,- door de druk op het regionale net is er onvoldoende capaciteit om nieuwe zonnestroomprojecten op het net aan te sluiten.

4,0

4,0

- Optimaliseren van partner samenwerking en samenwerking met financiers.

7

Compliance

De wet- en regelgeving en de marktafspraken van onder andere de ACM worden niet op adequate wijze geborgd in de kernprocessen en systemen, leidende tot het niet kunnen opvolgen en/of inhoudelijk juist rapporteren van de vereiste criteria. Dit kan tevens leiden tot een grotere druk op de operatie.

2,5

3,0

- Continue scanning op Legal, Tax en sector regulering . Gesignaleerde wijzigingen of aandachtspunten worden intern gerapporteerd.
-Maandelijkse rapportage van Compliance Officer en overleg met directie over gesignaleerde compliance issues en follow up (bewustwording).
-Opleiding en training (incl. coaching) van medewerkers, onder andere kwaliteitsmetingen op administratieve werkzaamheden binnen operations.

8

HSE/Veiligheid medewerkers

Optimaal (thuis)werkklimaat waarin ziekteverzuim, persoonlijk letsel, arbeidsongeschiktheid, materiële- en milieuschade worden voorkomen en productiviteit en kwaliteit worden geoptimaliseerd. Veiligheid bij installeren van zoninstallaties en toenemende werkdruk.

1,0

3,0

- Voor de VCA-certificatie van KiesZon worden reguliere inspecties uitgevoerd door de directie Greenchoice op de operatie van KiesZon.
- Een RI&E is uitgevoerd en de uitkomsten worden opgevolgd.
- Conform het calamiteitenplan wordt er eens per jaar een ontruimingsoefening gehouden. Dit wordt georganiseerd door de verantwoordelijke veiligheidsmedewerkers en uitkomsten teruggekoppeld naar de directie.
- Monitoring ziekteverzuim door maandelijkse rapportages en terugkoppeling observaties bedrijfsarts in DO- Binnen Greenchoice zijn er diverse BHV medewerkers aanwezig die periodiek een training volgen.
- Regelmatig aandacht voor het creëren van een goed (thuis)werkomgeving en bedrag ter beschikking gesteld voor medewerkers om faciliteiten te kopen voor de thuiswerkplek. Tevens is het mogelijk om faciliteiten van Greenchoice te lenen.

9

Datalekken/Privacy

Ongeautoriseerd toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens

2,5

4,0

- Implementatie en verdere uitrol van cyber security, met o.a. voorlichting en e-learnings voor medewerkers.
- Security en autorisatie beleid, procedures en controles hierop door Risk en Information Security Officer.
- Borging in IT vastlegging (track & trace)/logging. En het gevoerde back-up beleid van IT.
- HR procedures ingericht (vertrouwelijkheid, hoe omgaan met info dragers e.d.).
- Aandacht in opleiding, training en coaching. Verplichte e-learnings over diverse onderwerpen voor alle medewerkers.
-Toegangscontrole pand: plaatsing van toegangspoortjes en externen moeten aangemeld worden en ontvangen bezoekerspas.

10

Adaptability (IT) systemen/processen

Het gebrek aan snelheid en flexibiliteit van aanpassingen in het IT systeem (o.a. veroorzaakt door de legacy in het IT systeem en overvolle backlogs), kan leiden tot het niet tijdig en volledig volgen van de dynamiek van de markt.

3,0

3,0

- De belangrijkste legacy problemen worden de komende periode uitgefaseerd middels opgestelde roadmap.
- In de scrum agile methodiek worden de compliance en business vereisten meegewogen in de prioriteitsbepaling van wijzigingen.
- Indien dit nodig is, bijvoorbeeld wanneer de roadmap m.b.t. het uitfaseren van de legacy in gevaar komt, wordt er tijdig bijgestuurd en keuzes gemaakt.