Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

12. Risicobeheersing

Om als organisatie op lange termijn relevant te zijn, is het van belang onze risico's goed in kaart te brengen en deze te beheersen. Ons risicobeleid draagt bij aan onze waarden en is gedragen door de directie. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat er een cultuur heerst waar iedereen binnen zijn of haar rol risicobewust is en acties geëvalueerd worden. Om zo als organisatie continu door te ontwikkelen.

In 2021 was Greenchoice al goed ingewerkt op de risico’s die COVID-19 met zich meebracht, gezien de pandemie al vanaf maart 2020 de organisatie en haar klanten raakte. Waar in 2020 de commodity prijzen onder druk stonden, was dit aan het eind van 2021 ook het geval. Alleen nu de andere kant op, met hoge prijzen. Tijdens deze energieprijzen crisis was de risicocultuur van Greenchoice en de bijbehorende waarden duidelijk zichtbaar. Er is een crisisteam ingericht en verder gekeken dan alleen de financiële impact op het resultaat van Greenchoice. Maar bijvoorbeeld ook naar debiteurenbeheer, liquiditeit en invloed op het serviceniveau voor de klanten van Greenchoice.

Naar aanleiding van de extreme prijsstijgingen op de Europese energiemarkt, die al heeft geleid tot meerdere faillissementen van energiebedrijven in binnen- en buitenland, heeft Greenchoice een aantal extra controls ingericht. Naast het risicobeleid, met hierin beschreven en gehanteerde richtlijnen omtrent inkoop, mandaten en controls intern, zijn er ook een aantal extra controls (notities, rapportages en overleggen) in werking gezet. Met als doel om risico’s die voortkomen uit de extreme marktsituaties tijdig te identificeren, de potentiële invloed (positief en negatief) in kaart te brengen, en indien nodig mitigerende maatregelen op te starten. De volatiliteit van de marktprijzen liet zien hoe belangrijk het inrichten van een goed risicomanagementsysteem is.