Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bijlage A - Over dit verslag

We zijn trots op ons eerste geïntegreerde jaarverslag en daarmee derde Duurzaamheidsverslag. In dit jaarverslag hebben we financiële, operationele en maatschappelijke informatie op een geïntegreerde manier verwerkt. Hieronder laten we zien hoe we de inhoud van dit verslag hebben bepaald, hoe het tot stand is gekomen en wat onze ambities voor de komende jaren zijn.

Verslaggevingsprincipes en -ambities

Met dit jaarverslag rapporteren we de niet-financiële informatie volgens de GRI Standards (optie: Core). Dat zijn wereldwijd de toonaangevende richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging. Het uitgangspunt is materialiteit: we doen uitgebreider verslag over onderwerpen die voor ons en onze stakeholders belangrijk zijn. Ten grondslag aan dit rapport liggen de principes van geïntegreerd denken en sturen op lange termijn waardecreatie. Daarnaast is ook de kwaliteit van de rapportage gewaarborgd: we hebben de geselecteerde niet-financiële gegevens laten beoordelen door een externe accountant. De principes van de financiële informatie vind je onder Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening  en bouwt op relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

De informatie die we in dit verslag presenteren betreft het kalenderjaar 2020 en gaat over Greenchoice en haar 100% dochterondernemingen, waaronder KiesZon, Energie Transitie Groep en het voormalige Qurrent. Opgemerkt wordt dat gezien de afwijkende bedrijfsactiviteiten, KiesZon niet is opgenomen in de niet-financiële indicatoren zoals opgenomen in de tabel op pagina 232. Het verslag is gepubliceerd op 14 juni 2021, het verslag over 2019 is gepubliceerd in juni 2020.

We hebben de ambitie om volgend jaar onze materiele onderwerpen opnieuw onder de loep te leggen om te kijken of dit nog steeds de meest relevante onderwerpen voor Greenchoice en haar stakeholders zijn.

Selectie van onderwerpen

We doen in dit rapport verslag over onderwerpen waar wij als organisatie een toegevoegde waarde kunnen leveren én die voor onze klanten en andere stakeholders van belang zijn. Om deze onderwerpen te selecteren, hebben we in 2018 samen met een externe partij een materialiteitsanalyse uitgevoerd volgens de GRI Standards. Met die analyse identificeren en prioriteren we de maatschappelijke onderwerpen die voor ons – en onze stakeholders – van materieel belang zijn. Om te zorgen dat de materiële thema’s actueel blijven, streeft Greenchoice ernaar om de materialiteitsanalyse periodiek te actualiseren. Dat zal voor de eerste keer in 2021 gebeuren als onderdeel van het vormgeven en vaststellen van onze nieuwe bedrijfsstrategie.

Onze belangrijkste stakeholders zijn mensen en organisaties met wie we een contractuele relatie hebben. Hieronder vallen onze klanten, commissarissen, aandeelhouders, medewerkers, energiecoöperaties en energieproducenten. Daarnaast houden we ook rekening met de belangen van andere partijen, zoals overheden, maatschappelijke organisaties en onze partners, waaronder onze bosprojecten.

De directie heeft de materiële onderwerpen vastgesteld en is eindverantwoordelijk voor het sturen en beheersen van resultaten ten aanzien van materiële onderwerpen. Er hebben het afgelopen jaar geen significante wijzigingen plaatsgevonden als het gaat om materiële thema's, indicatoren of doelstellingen. Wel hebben we twee indicatoren vervangen. Zo zijn de ‘gebruikers BOKS Live’ vervangen voor ‘aantal deelnemers Samen Greenchoice’ onder slimme producten en diensten. Daarnaast is ook de ‘servicelevel consument en zakelijk’ vervangen door de ‘klantcontactratio’ onder klantenservice. Deze veranderingen hebben plaatsgevonden omdat deze indicatoren betere sturingsinformatie geven op de materiële onderwerpen. Beide onderwerpen hebben nog een indicator die hetzelfde is gebleven ten opzichte van voorgaande jaren zodat vergelijking mogelijk blijft.

In de materialiteitsmatrix hieronder staan de voor Greenchoice belangrijkste maatschappelijke onderwerpen. De onderwerpen rechtsboven zijn onderwerpen waarover we uitgebreid rapporteren in dit verslag volgens de GRI Standards (Core). In de GRI Content Index kun je zien welke onderdelen waar in het verslag terugkomen.

Materiële thema's

De belangrijkste thema’s voor Greenchoice zijn:

  1. Lokale energie-opwek stimuleren: De decentrale energietransitie versnellen door zoveel mogelijk mensen hun eigen energie te laten opwekken. Dit doen we door bij huidige opwekkers energie af te nemen en particulieren te faciliteren in de opwek van duurzame energie.

  2. Groene energie: Het verhogen van de daadwerkelijke duurzaamheid van de energie die we leveren, onder andere door zelf te investeren in wind- en zonprojecten van Nederlandse bodem.

  3. Slimme producten en diensten: We helpen klanten groene keuzes maken (danwel duurzame initiatieven te verstrekken) door het ontwikkelen en aanbieden van nieuwe en slimme producten en diensten, waarmee men inzicht krijgt in gebruik, energie kan besparen, opwekken en compenseren.

  4. Energietransitie voor iedereen: Greenchoice staat in de markt bekend als dé partner voor energiecoöperaties en particulieren om de lokale energietransitie te versnellen. We vergroten het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie door opinieleiderschap te verkrijgen.

  5. Klantenservice: Wij bieden onze klanten de beste service op verschillende kanalen door een persoonlijke klantbenadering, een betrokken team en een lerende organisatie.

  6. Ethiek en transparantie: Greenchoice medewerkers handelen ethisch en integer, zoals vastgelegd in onze gedragscode. Door transparant te zijn over onze organisatie behouden we onze reputatie als groene energieleverancier.

  7. Duurzaam CO2- en bosbeleid: Het investeren in het behoud en de ontwikkeling van duurzame bossen om zo lokale biodiversiteit te beschermen en de CO2-emissies van het door ons geleverde gas te compenseren en klanten te betrekken bij het belang van natuur.

In de onderstaande tabel staan per materieel thema de belangrijkste indicatoren, resultaten en doelstellingen.

Materieel thema

KPI

2019

2020

Doelstelling 2020

Lokale energie opwek stimuleren

Klanten (x 1000) die zelf energie opwekken

178

231

222

Aangesloten energiecoöperaties

144

175

-

Klanten (x 1000) aangesloten bij energiecoöperaties

10

12

-

Postcoderoos-projecten

218

247

-

Groene energie

Aandeel Nederlands duurzame elektriciteit

95%

100%

100%

Aandeel energie eigen productie

56%

74%

-

Rapportcijfer onderzoek Duurzaamheid Nederland

8,9

8,1

8,8

Slimme producten en diensten

Gebruikers (x 1000) BOKS Slim

31

41

-

Aantal app downloads (x 1000)

112

161

-

Actieve app gebruikers (x 1000)

217

271

-

Gebruikers Windvangers (x 1000)

70

77

-

Verkochte Windvangers (x 1000)

284

324

-

Aantal deelnemers Samen Greenchoice (x1.000)

-

69

60

Energietransitie voor iedereen

Spontane (ongeholpen) naamsbekendheid

20%

22%

-

Geholpen naamsbekendheid

53%

55%

-

Net Promotor Score klanten

24

22

-

Ethiek en transparantie

Medewerkers dat gedragscode heeft ondertekend

55%

88%

90%

Medewerkers dat een integriteitstraining heeft gevolgd

58%

85%

90%

Ontvangen integriteitsmeldingen

1

0

-

Duurzaam CO2- en bosbeleid

Aandeel van totale aardgasvolumes CO2-gecompenseerd

100%

100%

100%

Totaal geïnvesteerd in natuurlijk gebied (x 1000 EUR)

1.863

3.498

-

Oppervlakte bos beschermd/hersteld (ha)

1.094.422

1.095.570

-

Klantenservice

Klanttevredenheidscore Consument

4,1

4,0

4,1

Klantcontactratio

1,36

1,24

1,22