Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde winst - en verliesrekening over 2020

  

2020

 

2019

      

Netto-omzet ***

22

516.427.483

 

533.187.037

 

Overige bedrijfsopbrengsten

23

3.180.433

 

3.334.203

 

Som der bedrijfsopbrengsten

  

519.607.916

 

536.521.240

Kosten van grond- en hulpstoffen

24

435.170.913

 

444.734.492

 

Lonen en salarissen

 

22.743.048

 

20.061.549

 

Sociale lasten en pensioenlasten

25

5.521.956

 

4.423.091

 

Overige personeelsbeloningen

26

7.985.442

 

9.544.738

 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

27

28.224.099

 

19.310.060

 

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

28

808.003

 

990.710

 

Overige bedrijfskosten

29

28.022.936

 

29.768.451

 

Som der bedrijfslasten

  

528.476.397

 

528.833.091

Bedrijfsresultaat

  

-8.868.481

 

7.688.149

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

30

197.503

 

660.958

 

Waardeveranderingen van vorderingen en deelnemingen die tot de vaste activa behoren

31

128.376

 

797.096

 

Rentelasten en soortgelijke kosten

32

-2.340.292

 

-1.259.801

 
   

-2.014.413

 

198.253

Resultaat vóór belastingen

  

-10.882.894

 

7.886.402

Belastingen

33

 

1.483.709

 

-741.987

   

-9.399.185

 

7.144.415

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

34

 

4.598.440

 

100.751

Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen

  

-4.800.745

 

7.245.166

Resultaat aandeel derden

35

 

-6.914

 

-20.678

Nettoresultaat

  

-4.807.659

 

7.224.488

      

Totaalresultaat

  

-4.807.659

 

7.224.488

      

*** Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, zie noot 22