Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans per 31 december 2020

  

31-12-2020

 

31-12-2019

Vóór resultaatsbestemming

     
      

ACTIVA

     

Vaste activa

     

Immateriële vaste activa

1

 

79.196.235

 

63.278.875

Materiële vaste activa

2

 

103.482.116

 

85.033.599

Financiële vaste activa

3

 

12.630.315

 

13.359.182

Totaal van vaste activa

  

195.308.666

 

161.671.656

      

Vlottende activa

     

Voorraden*

4

 

27.343.039

 

10.603.430

Onderhanden projecten

5

 

2.211.134

 

-

Vorderingen

     

Vorderingen op handelsdebiteuren

6

40.524.850

 

42.536.286

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

7

7.567.590

 

3.254.825

 

Vorderingen ter zake van pensioenen

 

151.192

 

127.063

 

Rekening-courant vorderingen

8

2.170.330

 

789.643

 

Overige vorderingen en overlopende activa*

9

107.569.549

 

113.359.051

 
   

157.983.511

 

160.066.868

Liquide middelen

10

 

36.187.673

 

70.102.203

Totaal van vlottende activa

  

223.725.357

 

240.772.501

      

Totaal activa

  

419.034.023

 

402.444.157

      
  • * Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, zie noot 4 en 9  

  

31-12-2020

 

31-12-2019

      

PASSIVA

     

Groepsvermogen

11

    

Eigen vermogen

 

116.952.179

 

124.288.409

 

Minderheidsbelang derden

 

72.388

 

70.458

 
   

117.024.567

 

124.358.867

Voorzieningen

12

    

Latente belastingverplichtingen

 

5.913.359

 

3.618.248

 

Overige voorzieningen

13

3.017.119

 

7.621.363

 
   

8.930.478

 

11.239.611

Langlopende schulden**

14

    

Achtergestelde leningen

15

392.000

 

396.000

 

Obligatieleningen

16

5.077.500

 

5.205.000

 

Schulden aan banken

17

61.314.157

 

58.216.909

 
   

66.783.657

 

63.817.909

Kortlopende schulden

     

Schulden aan kredietinstellingen**

 

5.993.657

 

5.287.159

 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

18

46.037.778

 

33.110.867

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

19

56.180.681

 

59.194.397

 

Onderhanden projecten

20

-

 

206.806

 

Overige schulden en overlopende passiva

21

118.083.205

 

105.228.541

 
   

226.295.321

 

203.027.770

      

Totaal passiva

  

419.034.023

 

402.444.157

      

** Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, zie noot 14 t/m 17