Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

  

2020

 

2019

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

     

Bedrijfsresultaat

  

-8.868.481

 

7.688.149

Aanpassingen voor:

     

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

 

25.891.469

 

19.310.060

 

Boekresultaat op immateriële en materiële vaste activa

 

2.339.450

 

-

 

Mutatie voorzieningen

 

-865.935

 

353.979

 
   

27.364.984

 

19.664.039

      

Veranderingen in werkkapitaal

  

-5.209.126

 

-51.970.050

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

13.287.377

 

-24.617.862

      

Ontvangen interest

 

108.949

 

879.984

 

Betaalde interest

 

-2.340.292

 

-1.667.176

 

Betaalde belastingen

 

-2.434.277

 

-2.764.881

 

Ontvangen belastingen

 

3.312.236

 

1.080.531

 
   

-1.353.384

 

-2.471.542

      

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

     

Investeringen in immateriële vaste activa

 

-15.153.425

 

-10.106.904

 

Investeringen in materiële vaste activa

 

-36.561.148

 

-23.933.648

 

Investeringen in financiële vaste activa

 

-17.962.694

 

-5.050.027

 

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa

 

-

 

108.600

 

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van financiële vaste activa

 

2.686.090

 

312.500

 

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-66.991.177

 

-38.669.479

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

     

Betaald dividend

 

-2.528.572

 

-1.460.236

 

Ontvangsten uit hoofde van leningen

 

21.559.405

 

27.084.311

 

Uitgaven ter aflossing van leningen

 

-5.359.608

 

-4.691.130

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

13.671.225

 

20.932.945

      
      

Netto kasstroom

  

-41.385.959

 

-44.825.938

Liquide middelen acquisities

  

7.471.429

 

-

Totaal van toename (afname) van geldmiddelen

  

-33.914.530

 

-44.825.938

      

Verloop mutatie geldmiddelen

     

Stand per begin boekjaar

  

70.102.203

 

114.928.141

Mutaties in boekjaar

  

-41.385.959

 

-44.825.938

   

28.716.244

 

70.102.203

Liquide midddelen acquisitie Energie Transitie Groep N.V.

  

7.471.429

 

-

Stand per einde boekjaar

  

36.187.673

 

70.102.203