Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige balans per 31 december 2020

  

31-12-2020

 

31-12-2019

Vóór resultaatsbestemming

     
      

ACTIVA

     

Vaste activa

     

Immateriële vaste activa

  

77.536.528

 

37.722.107

Materiële vaste activa

  

5.276.840

 

3.942.642

Financiële vaste activa

36

 

42.546.768

 

38.616.497

Totaal van vaste activa

  

125.360.136

 

80.281.246

      

Vlottende activa

     

Voorraden

37

 

6.284.425

 

1.947.703

Vorderingen

     

Vorderingen op handelsdebiteuren

38

27.555.283

 

37.024.183

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen

39

54.138.389

 

43.656.013

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

3.903.832

 

3.209.576

 

Vorderingen ter zake van pensioenen

 

151.192

 

127.063

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

101.923.489

 

113.387.941

 
   

187.672.185

 

197.404.776

Liquide middelen

40

 

20.511.536

 

49.617.869

Totaal van vlottende activa

  

214.468.146

 

248.970.348

      

Totaal activa

  

339.828.282

 

329.251.594

  

31-12-2020

 

31-12-2019

      

PASSIVA

     

Eigen vermogen

41

    

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

42

18.000

 

18.000

 

Agioreserve

43

91.702

 

91.702

 

Wettelijke en statutaire reserves

44

6.863.912

 

6.887.859

 

Overige reserves

 

114.786.224

 

110.066.361

 

Resultaat boekjaar

 

-4.807.659

 

7.224.488

 
   

116.952.179

 

124.288.410

      

Voorzieningen

46

 

6.137.107

 

8.210.002

      

Kortlopende schulden

     

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

39.448.014

 

32.110.770

 

Schulden aan groepsmaatschappijen

47

4.899.492

 

-

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

55.959.241

 

64.253.503

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

116.432.249

 

100.388.909

 
   

216.738.996

 

196.753.182

      

TOTAAL PASSIVA

  

339.828.282

 

329.251.594