Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verslag Raad van Commissarissen

Hierbij biedt de Raad van Commissarissen het jaarverslag aan waarin de jaarrekening over het boekjaar 2020 is opgenomen. De Raad van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan de jaarrekening en aan het voorstel van de directie om geen dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Op 11 juni 2021 zal de jaarrekening in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Greenchoice (‘AvA’) ter vaststelling aan de aandeelhouders worden voorgelegd. De Raad van Commissarissen stelt voor dat de jaarrekening wordt vastgesteld, dat aan de directie decharge wordt verleend voor het gevoerde beleid en dat aan de Raad van Commissarissen decharge wordt verleend voor het gehouden toezicht.

Samenstelling en werkwijze Raad van Commissarissen

In 2020 zijn drie commissarissen afgetreden en daarvoor in de plaats zijn drie nieuwe commissarissen benoemd, zoals blijkt uit onderstaand overzicht.

  • Dhr. Mr. M. Das - In functie sinds 2014 tot juni 2020

  • Dhr. Drs. J.J.G.M. Sanders - In functie sinds 2014 tot juni 2020

  • Dhr. P.M. Vincent - In functie sinds 2014 tot mei 2020

  • Dhr. M.B. Rexwinkel - In functie sinds december 2019 

  • Dhr. J.A. Bongartz - In functie sinds december 2019

  • Mevr. B.E.M. Zuiderwijk - In functie sinds mei 2020

  • Mevr. J.G.T.M. van Niersen - In functie sinds juni 2020

  • Dhr. W.B. Rootliep - In functie sinds augustus 2020

Naast het houden van toezicht staat de RvC de directie met raad terzijde. Tussen de beide organen wordt regelmatig overleg gevoerd, zowel in vergadering als buiten vergadering. Om dit verder te faciliteren heeft de RvC in 2020 een Audit, finance en riskcommissie, een Remuneratiecommissie en een Strategie, IT & Innovatiecommissie ingesteld. Deze commissies dienen ter voorbereiding van de RvC vergaderingen met voltallige bezetting, waarin de besluitvorming als collectief plaatsvindt. Hierdoor komen besluiten op efficiënte wijze tot stand. De Raad van Commissarissen en de directie kwamen in 2020 acht keer bijeen in reguliere vergaderingen. Daarnaast heeft er twee keer een AvA plaatsgevonden.

Thema's in 2020

Begin 2020 heeft Greenchoice Energie Transitie Groep N.V. (ETG) overgenomen, waartoe onder meer de energieleveranciers Huismerk Energie en De Groene Stroomfabriek behoren. Gedurende 2020 is de Raad van Commissarissen periodiek geïnformeerd over de integratie van beide bedrijven binnen de Greenchoice groep.

Een ander belangrijk thema in 2020 is de uitbraak van het COVID-19 virus en de gevolgen daarvan voor de onderneming. Om de continuïteit te waarborgen heeft de directie diverse maatregelen genomen. De Raad van Commissarissen is daarvan op de hoogte gehouden en volgt de ontwikkelingen nauwlettend aan de hand van gesprekken met de directie en (financiële) rapportages.

Zoals hiervoor benoemd is het vertrek van drie commissarissen opgevangen met de benoeming van drie nieuwe commissarissen. Samen met de twee zittende commissarissen hebben zij zich gebogen over het aantrekken van een nieuwe CEO, die is gevonden in de persoon van de heer C.E. de Ruiter.

In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe werkkapitaalfinanciering die per januari 2021 is ingegaan. Tot slot is de overname van energieleverancier Qurrent en de daarop volgende integratie in 2019 en 2020 geëvalueerd.

De Raad van Commissarissen kijkt terug op een bewogen jaar en dankt de directie en alle medewerkers voor hun inspanningen.

Namens de Raad van Commissarissen van Greenchoice B.V.,

J.G.T.M. van Niersen, voorzitter

Rotterdam, 3 juni 2021