Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Risicobeheersing

Om als organisatie op lange termijn relevant te zijn, is het van belang dat we onze risico's goed in kaart brengen en deze beheersen. Ons risicobeleid draagt bij aan onze waarden en is gedragen door de directie. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat er een cultuur heerst waar iedereen binnen zijn of haar rol risicobewust is, acties geëvalueerd worden om zo als organisatie continu door te ontwikkelen.

Vanuit risicobeheersing heeft de wereldwijde verspreiding van het COVID-19 virus en het klimatologische warme jaar het afgelopen jaar voor Greenchoice een behoorlijke impact gehad op de bedrijfsvoering van Greenchoice. Naast de impact van de lockdown periodes en het thuiswerken heeft ook de wereldwijde impact op de commodity prijzen een druk gezet op onze resultaten. Door onder andere het aanwezige continuïteitsplan heeft de directie van Greenchoice de impact van het COVID-19 virus echter kunnen beperken door een juiste inschatting te maken van de invloed van deze pandemie op de continuïteit van Greenchoice en heeft het richting gegeven aan de te nemen maatregelen en acties.

In 2020 is een COVID-19 crisisteam opgericht om vandaar uit een totaal overzicht van de risico’s van het COVID-19-virus in kaart te brengen, deze risico’s te bewaken en waar nodig mitigerende maatregelen te nemen. Deze risico’s werden vervolgens op dagelijkse basis gemonitord. Bedrijf kritische processen zijn in kaart gebracht en de continuïteit hiervan is gewaarborgd (bijvoorbeeld door voor vervanging van sleutelfiguren te zorgen) en het monitoren van het ziekteverzuim op dagbasis. Het uitbreiden van het aantal servers en de Citrix licenties, ter ondersteuning van het thuiswerken, het mogelijk maken van video conferenties, alle medewerkers extra alert maken op risico's rondom data en privacy en duidelijke richtlijnen hieromtrent communiceren zodat hierdoor de dagelijkse bedrijfsvoering onverminderd kon doorgaan. Daarnaast zijn het uitbreiden van de kredietfaciliteiten van € 70 miljoen naar € 100 miljoen, in verband met de af te geven cashcollaterals, en aanvullende maatregelen binnen ons portfoliomanagement getroffen om de volume en prijsdalingen, mede veroorzaakt door het warme weer en vraaguitval, zoveel mogelijk af te vangen.

Risicobeleid

Het risicobeleid van Greenchoice is erop gericht om het risicobewustzijn bij alle medewerkers zo hoog mogelijk te krijgen. Het wordt ondersteund door procedures en richtlijnen. We brengen risico’s op een gestructureerde manier in kaart en evalueren ze periodiek. Op die manier kunnen we onze maatschappelijke waarde blijven geven en onze visie realiseren.

Ons risicobeleid gaat uit van vijf principes:

  1. Risicomanagement draagt bij aan onze waarden

  2. Risicomanagement voldoet aan eigen interne richtlijnen en aan externe regelgeving

  3. Risicomanagement is gedragen door onze directie

  4. Risicomanagement is ingebed in bedrijfs- en strategische processen

  5. Risicomanagement vindt plaats binnen een cultuur van blijvend verbeteren

Governance

De directie is verantwoordelijk voor het risicomanagement, het onderhouden van een functionerend risicomanagementsysteem en de uitvoering van systematisch risicomanagement binnen Greenchoice. Directieleden zijn verantwoordelijk voor het promoten van risicobewustzijn en vervullen een voorbeeldfunctie. Ook leggen zij verantwoording af aan de RvC over de structuur en het algemene risicoprofiel.

In de dagelijkse praktijk heeft de directie specifieke bevoegdheden toegewezen aan het Portfolio Management Overleg (PMO), het Commercieel Overleg (CO), Operationeel Overleg (OO) en de Pricing Board (PB).

Risico-assessment

Minimaal twee keer per jaar worden risico’s die onze strategie direct raken geïdentificeerd en herijkt. De directie schat de mogelijke impact van de strategische risico’s in op vier gebieden:

 • 1. Financieel (financiële schade)

 • 2. Imago (negatieve publiciteit)

 • 3. Juridisch/compliance (boetes en sancties wegens niet naleven van wetgeving)

 • 4. Klantimpact (conflicten met klantgroepen)

Ook worden tijdens deze risico-assessment controlemaatregelen beoordeeld op effectiviteit. Vervolgens wordt dit vertaald naar acties en KPI’s die uitgezet worden binnen de organisatie. Voortgang wordt gemonitord met behulp van control self-assessments (CSA’s) zodat de verantwoordelijkheid voor risicobeheersing op alle lagen in de organisatie belegd is. Indien nodig worden CSA’s opgevolgd met verbeterprojecten, zodat we als organisatie blijven leren en verbeteren.

Risicobereidheid is de mate waarin we bereid zijn om bepaalde risico’s te accepteren bij het nastreven van onze doelen. Deze is gebaseerd op ons ‘draagvermogen’: de maximale financiële impact die we als organisatie kunnen hebben, zonder dat onze continuïteit hierbij in gevaar komt.

Belangrijkste risico's en mitigerende maatregelen

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste risico’s weergegeven. De risico’s zijn gerangschikt naarmate van kans dat de dreiging zich voordoet en de grootte van de impact (beiden op een schaal van 1=klein tot 5=groot). In de kolom rechts staan de belangrijkste maatregelen die we ondernemen om het risico te vermijden.