Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Corporate governance

Greenchoice B.V. (Greenchoice) is een niet-beursgenoteerde structuurvennootschap. De directie heeft de dagelijkse leiding over de onderneming en is verantwoordelijk voor het beleid. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de onderneming. De commissarissen zijn benoemd door de aandeelhouders.
De Corporate governance structuur van Greenchoice is gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving en de statuten van de vennootschap. Bij de inrichting daarvan is beoogd om de belangen van de verschillende stakeholders op evenwichtige wijze tot hun recht te laten komen.
In 2020 hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van zowel de directie als de RvC van Greenchoice.

Onze groepsstructuur

De aandelen van Greenchoice zijn in handen van Energie Concurrent B.V. (70%) en Eneco Consumenten B.V. (30%).

Greenchoice heeft een aantal 100% dochterondernemingen. KiesZon, Energie Transitie Groep (ETG) en Greenchoice Hartelkanaal zijn de grootste. KiesZon realiseert zonnestroominstallaties voor zowel de zakelijke markt als de consumentenmarkt. Onder ETG, dat begin 2020 is overgenomen, vallen de energieleveranciers Huismerk Energie en De Groene Stroomfabriek. In Greenchoice Hartelkanaal is ons gelijknamige windpark ondergebracht.

Daarnaast heeft Greenchoice minderheidsbelangen in een aantal op duurzame energie gerichte ondernemingen, waaronder een paar windparken een een crowdfunding platform voor duurzame investeringen. Voor een overzicht van onze groepsstructuur wordt verwezen naar de jaarrekening van Greenchoice van 2020, zoals vermeld onder Onze jaarcijfers.

Samengevat hebben we nu een belang in vier windparken met in totaal 87 MW vermogen:

  • Windpark Hartel2 (24 MW)

  • De Wieken (14 MW)

  • Goede Buren Streepland (14 MW, bouw gestart 2020)

  • Windpark Greenport Venlo (35 MW, bouw gestart 2020).

Raad van Commissarissen 

In 2020 heeft de RvC van Greenchoice een nieuwe invulling gekregen, zoals was voorzien met een statutenwijziging van eind 2019. De heren Das, Sanders en Vincent traden als commissarissen af. Wij willen hen nogmaals hartelijk danken voor hun belangrijke bijdrage de afgelopen 5 jaar in het mede vormgeven van de organisatie zoals die nu is.
De RvC is sinds augustus 2020 weer voltallig en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter (mevrouw Van Niersen), een door de ondernemingsraad aanbevolen commissaris (mevrouw Zuiderwijk), een derde onafhankelijke commissaris (de heer Rootliep) en twee commissarissen die gelieerd zijn aan de aandeelhouders respectievelijk de heren Rexwinkel en Bongartz). De raad streeft in zijn samenstelling naar voldoende complementariteit, pluriformiteit en diversiteit qua leeftijd, geslacht en herkomst.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) wordt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. Tot de bevoegdheden van de AvA behoort onder meer het vaststellen van de jaarrekening en het goedkeuren van grote investeringen.

Directie 

Onze directie bestaat uit vier leden: een Algemeen directeur, een Financieel directeur, een Commercieel directeur en een Operationeel directeur. Er wordt wekelijks vergaderd. De Algemeen directeur en de Financieel directeur hebben gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid voor de resultaten van Greenchoice en haar groepsmaatschappijen en vormen een collegiaal Bestuur. Onder deze verantwoordelijkheden vallen ook het geven van sturing op en de resultaten ten aanzien van de voor de onderneming materiële thema’s, zoals het behouden en verder uitbouwen van het duurzame koploperschap in de energiemarkt. De sturing op duurzaamheid is bij Greenchoice integraal verankerd. Elke collega draagt vanuit zijn of haar functie bij aan de verduurzaming van Greenchoice en hiermee ook Nederland. Bij Greenchoice heeft de Algemeen directeur de eindverantwoordelijkheid hiervoor.

  • Dhr. E.G. (Evert) den Boer (1969), Algemeen directeur – In functie sinds 2015 en uit dienst sinds september 2020

  • Dhr. C.E. (Coen) de Ruiter (1969), Algemeen directeur – In functie sinds november 2020

  • Dhr. M.J.W. (Martin) van Sleeuwen (1972), Financieel directeur – In functie sinds 2015

  • Mevr. R.A.G. (Marieke) van den Hoek (1984), Commercieel directeur – In functie sinds 2018

  • Dhr. K. de Vreugd (1968), Operationeel directeur – In functie sinds 2016 en uit dienst sinds juni 2020

  • Mevr. J.M. (Joyce) Burkens (1971), Operationeel directeur (ad interim) – In functie sinds juni 2020