Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Compliance met wet- en regelgeving

Interne gedragscode en klokkenluidersregeling

Om aan onze medewerkers duidelijk te maken wat wij van hen verwachten en welk gedrag wij juist niet tolereren, hebben wij een interne gedragscode opgesteld.

De Greenchoice Gedragscode beschrijft de normen en waarden die onze medewerkers in acht (moeten) nemen bij het uitvoeren van het werk. Ze staan centraal in hoe wij omgaan met klanten, zakelijke relaties, toezichthouders en aandeelhouders. En ook hoe wij onderling met elkaar omgaan. In 2020 hebben we aandacht besteed aan de Gedragscode en ons integriteitsbewustzijn via een e-learning programma.  

De gedragscode is een vast onderdeel in ons periodieke awareness programma. Bovendien verklaren medewerkers jaarlijks dat ze zich houden aan de gedragscode.  

Binnen onze organisatie is er een cultuur dat collega’s elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden. Daarnaast kunnen (integriteit)kwesties ook worden gemeld aan de leidinggevende of aan de compliance officer. Een integriteitsklacht kan rechtstreeks worden gemeld of afgehandeld worden volgens de ‘Klokkenluidersregeling’. Met deze Klokkenluidersregeling worden medewerkers in de gelegenheid gesteld eventuele meldingen van ongewenst gedrag anoniem te kunnen doen. In 2020 is er geen gebruik gemaakt van de Klokkenluidersregeling, noch is er een andere integriteitsmelding ontvangen.

Naleving wet- en regelgeving

Indien Greenchoice niet zou voldoen aan wet- en regelgeving zou het zijn ‘license to operate’ en reputatie in gevaar kunnen brengen. Greenchoice heeft een compliance officer in dienst om de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen. Deze waarborging wordt intern verkregen door middel van risicobeheersing door middel van het periodiek uitvoeren van Control Self Assessments aan de hand van de Risk Control Matrices (RCM). Verder wordt extern toezicht gehouden door diverse toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens. In 2020 zijn er geen compliance incidenten geweest met toezichthouders. In totaal hebben wij van twee datalekken melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Naleving sector gedragscodes

Energie-Nederland heeft een tweetal gedragscodes opgesteld in overleg met toezichthouder ACM. De gedragscodes ‘Consument en Energieleverancier’ en ‘Leveranciers Slimme Meters 2012’ van Energie-Nederland. Greenchoice heeft beide gedragscodes van toepassing verklaard. In de gedragscode ‘Consument en Energieleverancier’ staan gedragsregels voor contacten tussen ons als energieleverancier en de consument met betrekking tot de werving, het aangaan, de voortzetting en de beëindiging van uw leveringsovereenkomsten. En in de Slimme meter gedragscode staat beschreven hoe wij omgaan met de gegevens uit uw slimme meter. Greenchoice voldoet  aan het gestelde in de regels en de verplichtingen genoemd in de beide gedragscodes. Onze verklaring is opgenomen in bijlage D.