Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6. Onze toekomst

Vooruitzichten

In veel opzichten is 2020 een uitzonderlijk jaar geweest. Voor Greenchoice leidde de combinatie van de uitbraak van COVID-19, het klimatologisch op één na warmst gemeten jaar ooit in Nederland en de uitzonderlijk lage energieprijzen wereldwijd, uiteindelijk tot een financieel verlies. Daarin staat Greenchoice niet alleen. Voor veel van onze klanten was 2020 een zwaar jaar, vooral in het zakelijk segment. Gedurende 2020 hebben we geanticipeerd op deze veranderingen waarmee we 2021 met veel vertrouwen tegemoet gaan - ondanks dat de gevolgen van COVID-19 ook in 2021 nog duidelijk zichtbaar zullen zijn in onze bedrijfsvoering. De externe gebeurtenissen van 2020 bevestigen nogmaals onze missie en visie om vaart te maken met de energietransitie naar een duurzamere samenleving waarin we klimaatverandering zoveel mogelijk proberen te beperken. We hebben de verwachting dat een aantal zaken een blijvende impact zullen hebben op de samenleving. Veel organisaties zijn in staat gebleken op een efficiënte manier ‘op afstand’ te werken. Digitaal vergaderen zal naar verwachting een reden blijven voor bedrijven om het (internationale) zakelijk reizen drastisch terug te dringen. Kantooromgevingen zullen anders worden ingericht en naar verwachting kleiner. Dit zijn voorbeelden van ontwikkelingen die leiden tot minder energieconsumptie en dus minder CO2-uitstoot.

Verder zien we verdergaande elektrificering van de energievraag op middellange termijn, wat een uitdagend beroep doet op de stabiliteit van het netwerk. Toenemende zon- en windproductie leidt tot schommelingen in aanbod bij stijgende vraag. Dit vraagt om flexibele oplossingen bijvoorbeeld door tijdelijke opslag van energie. Een andere trend is dat een deel van de bevolking versneld minder afhankelijk wil zijn van anderen, de maatschappij of de overheid. Hierbij past het decentraal al dan niet collectief opwekken en opslaan van energie. We zullen ons onverminderd blijven inzetten om deze democratisering van de energietransitie mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het direct kunnen deelnemen in onze projecten voor onze klanten.

In 2021 zullen we opnieuw onze strategie tegen het licht houden waarbij we lange termijn trends omzetten naar acties voor de komende jaren tot en met 2025. We zullen niet afstappen van de huidige activiteiten van Greenchoice; het leveren van en investeren in opwek van duurzame elektriciteit en gas, leveren van energiediensten en het sluiten van partnerships met klanten en lokale energiecoöperaties voor de realisatie van duurzame, decentrale opwek van energie en het creëren van draagvlak. Binnen deze drie takken zullen we wel scherpere keuzes maken waar we wel en niet op focussen en zullen we versnelling aanbrengen in innovatie. We willen dat Greenchoice een klimaat positieve bijdrage levert aan Nederland waarbij we ons platform beschikbaar stellen als verbinder tussen allerlei duurzame initiatieven.

Wij zien mogelijkheden om onze positie als duurzame koploper in het donkergroene segment de komende jaren te bestendigen en verder uit te bouwen. Ons beleid is erop gericht om dit doel te verwezenlijken. Greenchoice is voldoende groot maar klein genoeg om wendbaarder te opereren dan onze belangrijkste concurrenten en hebben, mede door onze sterke balans, voldoende slagkracht en daardoor meer mogelijkheden dan de nieuwe groene toetreders op de markt. De strategie beoogt de genoemde kracht van Greenchoice te koppelen aan nieuwe producten en diensten. In 2021 zullen we onze investeringen in opwek en opslag van energie uit wind en zon eveneens verder uitbreiden.

De verwachtingen voor de langere termijn zijn dus positief. 2021 zal echter een bijzonder jaar blijven door de nog niet uitgeraasde pandemie. In april bevindt Nederland zich nog steeds in een strenge lock-down wat gevolgen heeft voor onze klanten en onze mogelijkheden om projecten uit te voeren. Wij hanteren strikte regels met betrekking tot thuiswerken. Hoewel in 2020 de verzuimcijfers zijn verlaagd en de medewerkerstevredenheid omhoog is gegaan, schuilt er natuurlijk nog altijd een risico in het langdurig niet op kantoor kunnen werken voor de onderlinge samenwerking en verhoudingen. Ons COVID-19 crisisteam, een breed samengestelde groep van directie, leidinggevenden en specialisten- is om die reden nog steeds actief om medewerkers (mentaal) gezond te houden en bij het bedrijf te blijven betrekken. Waar onze begroting 2020 nog helemaal geen rekening hield met het veranderde energie consumptiepatroon konden we dat, tot op zekere hoogte, wel meewegen in het budget voor 2021.

De risico’s van de COVID-19 crisis zijn opgevangen op basis van ons business continuïteitsplan. De belangrijkste genomen maatregelen zijn het regelen van back-up voor sleutelfiguren in kritische processen, het op grote schaal inregelen van thuiswerken inclusief het daarbij horende up-to-date houden van systemen op afstand en het aantrekken van extra kredietfaciliteiten om mogelijke liquiditeitsrisico’s te mitigeren. Er is een riskassessment uitgevoerd op de strategische risico’s van het bedrijf; op basis hiervan zijn aanvullende mitigerende maatregelen getroffen. Zo zijn we gestopt met acquisitie via het Door-to-Door kanaal, zijn extra securityrichtlijnen voor het thuiswerken ingesteld evenals het aanleggen van een strategische voorraad zonnepanelen om ervoor te zorgen dat de realisatie van projecten niet stilvalt.

In 2021 verwachten we volledig de synergie te kunnen benutten van de eerdere integraties van Qurrent en ETG. Verder zijn we in 2021 voornemens een juridische herstructurering door te voeren die is geïnitieerd vanuit risicobeheersing en toekomstige financierbaarheid van de onderneming. Het scherper indelen en afzonderen van activiteiten met een heel verschillend karakter moet leiden tot verdere verzekering van de continuïteit van de groep en tegen lagere kosten. Daarnaast zullen we een deel van de gerealiseerde en te realiseren projecten van Kieszon verkopen. De opbrengst hiervan is beschikbaar voor investeringen in nieuwe projecten, het versterken van de balans en nog nader te definiëren strategische opties.

Het management heeft geen indicatie geïdentificeerd dat er een materiële onzekerheid is ten aanzien van de continuïteitsveronderstelling.

Greenchoice is een kerngezond, duurzaam bedrijf. Wij hebben alle vertrouwen dat we dit jaar in staat zullen zijn onze impact in de energietransitie te vergroten. Onze resultaten, zowel in bijdrage aan deze transitie als financieel, zullen naar verwachting beter zijn dan vóór het bijzondere jaar 2020. Wij zien uit naar de ontwikkeling en het uitdragen van onze strategie die ertoe moet leiden dat we onze koploperspositie als facilitator en inspirator van groene energiekeuzes verder versterken. We zijn begin 2021 door consumenten opnieuw gekozen in de top van duurzame bedrijven in Nederland. Daar zijn we trots op en we zullen zorgen dat we dat vertrouwen zullen honoreren met onze acties.