Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Financiële resultaten

Resultaat in 2020

Wij hebben een teleurstellend financieel jaar achter de rug; 2020 wordt afgesloten met een negatief nettoresultaat van € 4,8 miljoen. Waar het jaar aanvankelijk nog positief startte  met de overname van de resterende 80% van de aandelen in Energie Transitie Groep N.V. (ETG), ontstond al snel een negatieve trend door de uitbraak van COVID-19 en het uitzonderlijke warme weer.

Het nettoresultaat daalde (-167%) van € 7,2 miljoen winst naar € 4,8 miljoen verlies. Deze daling is geheel toe schrijven aan een aantal externe factoren. Het uitzonderlijke warme weer, 2020 is het op één na warmste jaar ooit gemeten in  Nederland, heeft een negatieve impact gehad van circa € 8 miljoen. De start van de winter eind 2019 was al mild met dalende gasprijzen tot gevolg. Januari en februari waren extreem warm waardoor ingenomen forwardposities zijn afgewikkeld tegen lagere spotprijzen. Vanaf maart is daarnaast de impact zichtbaar van de uitbraak van het COVID-19 virus en de oliecrisis. Gedreven door de wereldwijde vraaguitval naar energie, voor ons met name zichtbaar in het zakelijk segment, daalden de marktprijzen naar historische dieptepunten met forse negatieve handelsresultaten tot gevolg. Ook onze zonactiviteiten in het consumentensegment hebben veel last gehad van het uitstellen van investeringsbeslissingen en installatiebeperkingen door de verschillende lock-downs. De totale impact van de uitbraak van COVID-19 is gedurende 2020 de belangrijkste negatieve resultaatverklaring ten opzichte van 2019 (€ 12 miljoen).

De EBITDA 2020 bedraagt € 19,4 miljoen (2019: € 27 miljoen). Gedreven door de gedaalde energieprijzen in combinatie met een lagere energievraag is de omzet met € 16,8 miljoen gedaald naar € 516 miljoen, een daling van circa 3%. Dit ondanks de omzetgroei door de overname van ETG. De brutomarge daalde met € 7,2 miljoen mee naar € 81,3 miljoen (-8%).

Ten aanzien van de indirecte kosten zien we een toename van € 9,2 miljoen in 2020 ten opzichte van 2019. De kosten stijgen enerzijds door het mee consolideren van ETG als gevolg van de overname, groei van het aantal medewerkers bij KiesZon en anderzijds door het opschalen van de capaciteit bij de operatie in het leveringsbedrijf als gevolg van grote aanhoudende drukte bij onze klantenservice, met name in de eerste helft van 2020. De totale stijging van de personeelskosten bedraagt € 2,0 miljoen. De afschrijvingen zijn gestegen met € 8,9 miljoen. Dit wordt gedreven door onze investeringen in vaste activa (wind en zon), klant acquisitiekosten en betaalde goodwill. De overige bedrijfskosten zijn ten opzichte van 2019 gedaald met € 1,7 miljoen, met name als gevolg van het realiseren van synergievoordelen van eerdere overnames en het doorvoeren van kostenbesparingen.

De financiële lasten zijn gestegen ten aanzien van 2019 als gevolg van een eenmalige gerealiseerde verkoopopbrengst in 2019 van € 0,8 miljoen op een eerder afgewaardeerde deelneming. Daarnaast zijn de financieringslasten gestegen als gevolg van  de groei bij KiesZon (realisatie grootschalige zonprojecten) en de hiermee stijgende projectfinancieringen op de balans van KiesZon.

Balans en financiële positie

Eind 2020 heeft Greenchoice een solvabiliteit - gedefinieerd als de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen van 28% (2019: 31%). Het netto werkkapitaal inclusief liquide middelen is € 2,6 miljoen negatief (2019: € 37,7 miljoen positief). Het balanstotaal is gestegen met € 16,6 miljoen naar € 419,0 miljoen.  

Het eigen vermogen is in 2020 afgenomen tot € 117,0 miljoen als gevolg van het saldo van het negatieve nettoresultaat van € 4,8 miljoen en een uitgekeerd dividend over 2019 van € 2,5 miljoen ten laste van opgebouwde vrije reserves. Naast voornoemd uitgekeerd dividend in 2020 wordt voorgesteld om geen dividend uit te keren over 2020 in 2021, gezien het behaalde negatieve resultaat.

Kasstroom

De liquide middelen zijn ten opzichte van 2019 gedaald met € 33,9 miljoen (2019: € 44,8 miljoen, negatief). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere kasstroom uit operationele activiteiten.  

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt € 59,5 miljoen negatief (2019: € 38,7 miljoen negatief), voornamelijk veroorzaakt door de toegenomen investeringen in zonnestroominstallaties bij KiesZon, overname van deelnemingen en de verwerking daarvan in de jaarrekening. Tot slot bedraagt de kasstroom uit financieringsactiviteiten € 13,7 miljoen positief (2019: € 20,9 miljoen, positief) als gevolg van ontvangsten uit hoofde van leningen ter financiering van de eerder genoemde zonnestroominstallaties.

Investering en financiering

In 2020 is door Greenchoice en haar groepsmaatschappijen voor circa € 88,7 miljoen geïnvesteerd in vaste activa. Deze investeringen kunnen als volgt worden onderverdeeld. In immateriële vaste activa is € 37,7 miljoen geïnvesteerd in 2020. Dit bestaat voornamelijk uit € 13,2 miljoen in acquisitiekosten van zakelijke en consumenten contracten, € 12,4 miljoen klantenportefeuille van Energie Transitie Groep N.V., € 4,3 miljoen ontwikkelkosten voor operationele systemen en betaalde goodwill van € 7,8 miljoen. Deze goodwill houdt verband met de overname van KiesZon in 2016 alsmede de overname van ETG. Aanvullend is € 48,3 miljoen in materiële vaste activa geïnvesteerd, voornamelijk in zonnestroominstallaties (€ 45,4 miljoen). De investeringen in zonnestroominstallaties zijn gefinancierd door middel van projectfinanciering om zo optimaal gebruik te maken van beschikbare financiële leverage. Gemiddeld zijn deze projecten voor circa 90% gefinancierd door vreemd vermogen.

In financiële vaste activa is € 2,7 miljoen geïnvesteerd. Deze investeringen bestaan voor € 1,7 miljoen uit het verstrekken van leningen en € 1,0 miljoen uit investeringen in minderheidsdeelnemingen (ten behoeve van windproductie).

Alle investeringen met uitzondering van de projecten van grootschalige zonprojecten worden volledig gefinancierd uit eigen middelen. Op 25 januari 2021 is Greenchoice werkkapitaalfinanciering overeengekomen met ING Bank N.V. en Coöperatieve Rabobank U.A. van € 92,5 miljoen. De financiering bestaat uit een bankgarantiefaciliteit van € 22,5 miljoen en € 70 miljoen aan faciliteiten ter financiering van het seizoenpatroon in de liquide middelen. De faciliteiten zijn gelijk verdeeld tussen de twee banken. Deze financiering dekt onze liquiditeitsrisico’s in geval van bijvoorbeeld langdurig extreem koud weer of de uitbraak van een pandemie waarbij in korte periode vraaguitval en prijsdalingen optreden. Greenchoice is voor deze syndicaat financiering een ‘LMA light’ documentatie overeengekomen met de twee banken. Deze financiering dient uitsluitend voor het opvangen van fluctuaties van de liquiditeit als gevolg van het reguliere seizoenpatroon in onze energielevering  (zogenaamde ‘badkuip financiering’).

Financiële instrumenten

Bij de normale bedrijfsuitoefening maken wij gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die ons blootstellen aan markt-, krediet-, rente- en liquiditeitsrisico’s. Om deze risico’s te beheersen hebben wij een beleid opgesteld. In dit beleid zit ook een stelsel van limieten en procedures om de risico’s van onvoorspelbare ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee onze financiële prestaties te beperken. Voor een verdere uiteenzetting van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting in de jaarrekening (financiële instrumenten en risicobeheersing).

Onderzoek en ontwikkeling

Greenchoice voert eveneens werkzaamheden uit op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Om groene energie duurzaam dichtbij te brengen verrichten wij diverse vormen van onderzoek op dit gebied. Om aan de wensen van de klant en markt te kunnen blijven voldoen onderzoeken en ontwikkelen wij diverse producten. Denk hierbij aan verduurzaming van huizen, aansturen laadpalen bij onze kantoorlocaties en de plaatsing van een 10 MW-batterij bij ons windpark Hartelkanaal en de software die nodig is om de inzet van deze batterij te optimaliseren.

Ook KiesZon wil zich blijven positioneren als vooroploper. Vanuit die gedachte is  in 2020 de samenwerking gezocht met Van der Valk Solar Sytems en Durin om een mogelijk alternatief draagsysteem voor zonnepanelen te ontwikkelen om daarmee de installatiekosten voor met name het B2C segment te kunnen verlagen.