Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Energielevering

Samen met onze klanten werken wij aan een schonere wereld. We leveren hen 100% groene stroom uit Nederland.

Onze 100% groene energie

100% in Nederland opgewekte groene stroom voor zowel onze particuliere als zakelijke klanten; daar zetten we op in. Voor onze particuliere klanten lukt dat al. Sinds 2016 krijgen zij 100% groene stroom uit Nederland. We werken er nu hard aan om ook onze zakelijke klanten van alleen Nederlandse groene stroom te voorzien.

In totaal kwam in 2020, 100% van alle door ons geleverde elektriciteit van Nederlandse bodem. Dat percentage – ons stroometiket – laten we elk jaar door een externe partij verifiëren. Ons doel voor 2021 is om 100% groene stroom van Nederlandse bodem te leveren voor alle consumenten én zakelijke klanten. De Groene Stroomfabriek positioneert zich anders dan Greenchoice en richt zich op zakelijke klanten die wel willen vergroenen, maar meer waarde hechten aan de prijs dan aan de bron van de vergroening. Als groep willen we de energietransitie versnellen. Daarom willen wij deze bedrijven niet links laten liggen. Met Europese groene inkoop leveren we nog steeds een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in de EU. Het zorgt er echter wel voor dat eind 2020 niet alle groene energie uit Nederland komt.

Naast stroom leveren we ook bosgecompenseerd gas. In 2020 is, net als voorgaande jaren, 100% van de geleverde en gefactureerde gasvolumes CO2-gecompenseerd. 

Waar komt die energie vandaan?

Ons doel is om begin 2024 100% van de geleverde energie direct in te kopen bij producenten, en dus geen losse Garantie van Oorsprong certificaten (GvO's) meer te kopen. Op dit moment is 74% van alle energie die we leveren geproduceerd door ons, of onze energieproducenten, klanten en energiecoöperaties. De overige 26% aan geleverde energie kopen we los in op de energiemarkt. We zijn er trots op dat steeds meer consumenten zelf energie opwekken. Voor zowel Greenchoice als KiesZon stijgt het aantal klanten dat zelf energie duurzaam opwekt snel. 

Per jaar meten we ook hoeveel stroom er door 'opwekkende' klanten en onze andere energieproducenten wordt terug geleverd aan het net.

1,2 GW aan duurzaam opgesteld vermogen

Ons productievolume van groene stroom nam in 2020 sterk toe. Vanaf 1 januari 2021 hebben we ruim 1,2 GW aan duurzaam opgesteld vermogen operationeel! De groei komt vooral door grootschalige windprojecten op land, waarvan we de stroom inkopen. Maar ook door de honderden zonprojecten die Greenchoice via dochteronderneming KiesZon ontwikkelt, of waar we de elektriciteit van inkopen. En we gaan door: eind 2022 willen we 1,7 GW operationeel hebben. Dat is vergelijkbaar met het vermogen van zeven miljoen zonnepanelen of met die van de twee kolencentrales op de Maasvlakte.

Uitdaging - Zelfopwekkers

Het is mooi om te zien dat steeds meer klanten zelf stroom opwekken. Vanuit onze groene missie is het ook één van onze bedrijfsdoelstellingen om het aandeel 'zelfopwekkers' te vergroten. De betrokkenheid van consumenten bij de eigen opwek, helpt volgens ons om de energietransitie te versnellen. Het levert aan de andere kant echter ook een uitdaging op. Als energieleverancier verdienen we immers aan de verkoop en het leveren van groene stroom en dat verdienmodel staat onder druk als steeds meer mensen hun eigen energie opwekken. Het is geen nieuw spanningsveld, maar wordt door de sterke toename van het aantal zelfopwekkers steeds duidelijker.

Duurzaamheidsranking groene stroom

In het jaarlijkse onderzoek van WISE, Natuur & Milieu en de Consumentenbond zijn onze investeringen, inkoop en levering beoordeeld met een 8,1. We scoren dus ruim boven het sectorgemiddelde van 5,8 voor de consumentenmarkt. Greenchoice behoort ook dit jaar tot de vooroplopers. Daarmee scharen we ons in het rijtje leveranciers die ‘actief meewerken aan de omslag naar een duurzame energievoorziening’. 

Dit onderzoek ging over het jaar 2019. Als we naar 2020 kijken, hebben we alweer nieuwe groene keuzes gemaakt en stappen gezet. Zo zijn we de levering van biomassa aan het uitfaseren, leveren we onze zakelijke klanten alleen nog 100% Nederlandse stroom (geen buitenlandse groene stroom meer) en kopen we steeds meer groene stroom rechtstreeks in bij duurzame, Nederlandse energiebronnen (middels het afsluiten van Power Purchase Agreements met producenten). De resultaten hiervan moeten terugkomen in het onderzoek over 2020, dat volgend jaar verschijnt.