Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategie

Onze visie, missie en strategie

Wij streven naar een toekomst waarin iedere Nederlander zich écht bewust is van zijn energieverbruik, energie bespaart en zelf – of samen met anderen – actief groene energie opwekt. In onze ideale toekomst wordt dit makkelijker en leuker door nieuwe, betaalbare en betrouwbare technologieën. We gaan voor Altijd Groen; 365 dagen per jaar én 24 uur per dag duurzame energie.

De versneller en verbinder op weg naar 100% groene energie

Greenchoice gelooft in groene energie voor en door iedereen. Als we willen dat Nederland echt verduurzaamt, dan moeten we het samen doen. We gaan duurzame energie-opwek  voor iedereen toegankelijk maken: betaalbare, duurzame technologie,  zoveel mogelijk lokaal opwekken, oplossingen verzinnen waar iedereen aan mee kan doen.

We voorzien onze klanten van groene stroom, stimuleren iedereen om energie te besparen en bieden hulp bij het zelf opwekken. Dat doen we door simpele en gebruiksvriendelijke producten en diensten te ontwikkelen, door te investeren in kennis en bij te dragen aan duurzame lokale energieprojecten. Daarnaast willen we dé partij blijven voor energiecoöperaties en lokale energieprojecten.


Dilemma: Energie centraal of lokaal opwekken?

Dat de energietransitie versneld moet worden lijkt ons logisch. Dit kan grofweg op twee manieren: door grootschalige windparken op zee te ontwikkelen of door kleinschaligere energieprojecten te ontwikkelen ‘om de hoek’. Duurzaam Dichtbij noemen we dat laatste en daar zetten wij op in.

We zijn niet tegen energie uit wind op zee, laat dat duidelijk zijn. Maar het moet niet de enige bron van energie zijn. ‘Duurzaam Dichtbij’ heeft het voordeel dat er een minder grote afhankelijkheid ontstaat van één energiebedrijf of één grote kabel die de elektriciteit naar de eindverbruikers moet brengen. Energie opwekken kan financieel aantrekkelijk zijn. Het is fijn als iedereen daarvan kan meeprofiteren en daarover mee kan denken. Wij noemen dat energiedemocratisering. Lokaal energie opwekken heeft dus ook sociale effecten. Als we energie alleen centraal opwekken neemt de afhankelijkheid van energiereuzen toe, en uiteindelijk neemt ook de kloof tussen arm en rijk toe.

Greenchoice zal geen grootschalige wind-op-zee projecten ontwikkelen, daar zijn andere partijen beter geschikt voor. Waar wij goed in zijn, is juist het realiseren van kleinere projecten in de buurt van onze klanten. Uiteraard weten we – en merken we in de praktijk – dat dit soort projecten ook weerstand kunnen oproepen. Er is bij omwonenden bijvoorbeeld angst voor landschapsvervuiling, slagschaduw, hinder bij de bouw of geluidsoverlast. Een goed contact is dan ook essentieel en daar besteden we tijd en zorg aan. Goed nabuurschap, het betrekken van omwonenden, het voor hen mogelijk maken te participeren in het project én eerlijke communicatie staan bij ons hoog in het vaandel. We hebben een maatschappelijke missie om dit te doen. We leggen de voor- en nadelen van het project uit en zijn ervan overtuigd dat wanneer mensen kunnen participeren in de projecten (ook financieel), zij veel positiever naar de veranderingen in hun omgeving kijken. Het is onmisbaar voor een geslaagde overgang naar duurzame energie. 

Nieuw bosbeleid

Greenchoice stapt over naar een andere vorm van compensatie voor het verkochte aardgas. Hierin gaan we ons focussen op het initiëren van nieuwe bosprojecten met partners, en vervolgens die impact monitoren. Zo denken wij meer impact te kunnen maken met ons budget, dan door CO2-certificatenaankoop. Bijgehouden wordt nog steeds dat we elk jaar evenveel CO2-impact financieren, als de CO2-footprint van onze gasverkopen. Toch zullen wij niet meer claimen dat het gas hiermee ‘CO2-neutraal’ is. 

Er zijn drie redenen waarom wij vinden dat wij in de huidige omgeving met de inzet op nieuwe projecten effectiever impact kunnen maken, dan via CO2-certificaten inkoop. Ten eerste zien we dat in de huidige markt er voldoende kopers voor certificaten van bestaande projecten zijn, zodat die projecten genoeg financiering hebben om verder te kunnen. Om impact te maken willen we juist projecten helpen opzetten die zonder onze hulp moeilijk van de grond gekomen zouden zijn. Ten tweede vinden wij dat het met het in werking treden van het Parijsakkoord moeilijker aan te tonen is dat de CO2-impact niet dubbel geclaimd wordt en de impact daadwerkelijk bovenop de doelstellingen van het land van productie komt. Hierdoor is de waarde van een certificaat voor ons minder duidelijk geworden. En als laatste, naast bovengenoemde technische reden, willen wij het gas ook niet meer ‘CO2-neutraal’ noemen, omdat dit de verkeerde prikkel kan geven aan onze klanten. We moeten juist van het gas af, om een duurzame economie te bewerkstelligen. 

In alle projecten die wij helpen initiëren of ondersteunen letten we erop dat ze niet alleen een gunstig effect hebben op het klimaat, maar ook op biodiversiteit en de mensen die er wonen.