Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bijlage B - Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

Aan: de algemene vergadering van Greenchoice B.V.

Onze conclusie

Wij hebben de niet-financiële informatie inzake onderstaande materiële thema's zoals opgenomen in de tabel op pagina 88 (hierna “niet-financiële informatie”) van het Greenchoice Duurzaamheidsverslag 2019 (hierna het "Verslag") van Greenchoice B.V. (de “vennootschap”) over 2019, beoordeeld:

 • Lokale energie opwek stimuleren

 • Groene energie

 • Slimme producten en diensten

 • Energietransitie voor iedereen

 • Ethiek en transparantie

 • Duurzaam CO₂- en bosbeleid

 • Klantenservice

Een beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid.

Op grond van onze werkzaamheden is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de niet-financiële informatie niet, in alle van materieel belang zijnde aspecten, is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen GRI Standards (optie: Core) zoals opgenomen in 'Verslaggevingsprincipes en -ambities' op pagina 85 van het Verslag.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling met betrekking tot de niet-financiële informatie verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3000A ’Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie (attest-opdrachten)’. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Verantwoordelijkheid van de accountant’.

Wij zijn onafhankelijk van Greenchoice B.V. zoals vereist in de ‘Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten’ (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Van toepassing zijnde criteria

De niet-financiële informatie dient gelezen en begrepen te worden samen met de rapportagecriteria. Greenchoice B.V. is verantwoordelijk voor het selecteren en toepassen van deze rapportagecriteria, rekening houdend met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot verslaggeving.

De gehanteerde rapportagecriteria voor het opstellen van de niet-financiële informatie zijn de Sustainability Reporting Standards van het Global Reporting Initiative (GRI) (optie: Core) zoals toegelicht op pagina 85 van het Verslag.

Reikwijdte van de beoordeling

Greenchoice B.V. is het moederbedrijf van een groep entiteiten. De niet financiële informatie omvat de geconsolideerde informatie van deze groep van entiteiten zoals toegelicht op pagina 85 van het Verslag.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet beoordeeld

Over de niet-financiële informatie is in voorgaande jaren geen beoordeling uitgevoerd. Daarom zijn de ter vergelijking opgenomen data over voorgaand jaar geen onderdeel van onze assurance-conclusie.

Verantwoordelijkheid van de directie en de raad van commissarissen

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van betrouwbare en toereikende niet-financiële informatie in overeenstemming met GRI Standards (optie: Core), inclusief het identificeren van belanghebbenden en het bepalen van materiële onderwerpen. De door de directie gemaakte keuzes ten aanzien van de reikwijdte van de niet-financiële informatie en het verslaggevingsbeleid zijn uiteengezet in 'Bijlage A - over dit verslag' op pagina’s 85-88 van het Verslag.

De directie is ook verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opstellen van de niet-financiële informatie mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het rapportageproces van Greenchoice B.V.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van onze beoordeling dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen als basis voor het door ons af te geven conclusie.

De werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid zijn gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van informatie en variëren in aard en timing van, en zijn ook geringer in omvang, dan die bij een assurance-opdracht gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordeling is daarom ook aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controle.

Wij passen de ‘Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen’ (NVKS) toe. Op grond daarvan beschikken wij over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde richtlijnen en procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, assurance-standaarden en andere relevante wet- en regelgeving.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 3000A, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:

 • het in overweging nemen van de interne beheersing die relevant is voor de beoordeling met als doel assurance-werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een conclusie uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

 • het beoordelen van de door Greenchoice B.V. uitgevoerde omgevingsanalyse en het verkrijgen van inzicht in de relevante maatschappelijke thema’s en kwesties en de kenmerken van de entiteit;

 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte rapportagecriteria, de consistente toepassing hiervan en de toelichtingen die daarover in de niet-financiële informatie staan. Dit omvat het evalueren van de uitkomsten van de dialoog met belanghebbenden en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur;

 • het verkrijgen van inzicht in de rapporteringsprocessen die ten grondslag liggen aan de gerapporteerde niet-financiële informatie, inclusief het op hoofdlijnen kennis nemen van de interne beheersingsmaatregelen, voor zover relevant voor onze beoordeling;

 • het identificeren van gebieden in de niet-financiële informatie waar waarschijnlijk een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude of fouten zich zal voordoen, het bepalen en uitvoeren van assurance-werkzaamheden en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie. Deze werkzaamheden bestonden onder meer uit:

  • het afnemen van interviews met het management en/of relevante medewerkers verantwoordelijk voor de duurzaamheidsstrategie en -beleid en prestaties;

  • het afnemen van interviews met relevante medewerkers verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie voor, het uitvoeren van interne controles op, en de consolidatie van gegevens in het Verslag; 

  • het bepalen van de aard en omvang van de uit te voeren beoordelingswerkzaamheden voor de groepsonderdelen;

  • het verkrijgen van assurance-informatie dat de niet-financiële informatie aansluit op de onderliggende administraties van de entiteit;

  • het op basis van beperkte deelwaarnemingen beoordelen van relevante interne en externe documentatie; 

  • het analytisch evalueren van data en trends.

 • het evalueren van de consistentie van de niet-financiële informatie met de informatie in het Verslag buiten de scope van onze beoordeling.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de significante bevindingen die uit onze beoordeling naar voren zijn gekomen.

Amstelveen, 18 mei 2020

KPMG Accountants N.V.

drs. D.A.C.A.J. Landesz Campen RA
Partner