Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bijlage A - Over dit verslag

We zijn trots op ons tweede Duurzaamheidsverslag. Hieronder laten we zien hoe we de inhoud van dit verslag hebben bepaald, hoe het tot stand is gekomen en wat onze ambities voor de komende jaren zijn.

Verslaggevingsprincipes en -ambities

Met dit jaarverslag rapporteren we volgens de GRI Standards (optie: Core). Dat zijn wereldwijd de toonaangevende richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging. Het uitgangspunt is materialiteit: we doen uitgebreider verslag over onderwerpen die voor ons en onze stakeholders belangrijk zijn. Met dit verslag sorteren we voor op een echt Integrated Report. Ten grondslag aan dit rapport liggen namelijk de principes van geïntegreerd denken en sturen op lange termijn waardecreatie. Daarnaast is ook de kwaliteit van de rapportage vooruitgegaan: we hebben de niet-financiële gegevens laten beoordelen door een externe accountant. Ten slotte hebben we afgelopen jaar de stap gemaakt naar online verslagleggen. 

De informatie die we in dit verslag presenteren betreft het kalenderjaar 2019 en gaat over Greenchoice en haar 100% dochterondernemingen, waaronder KiesZon en het voormalige Qurrent.

We hebben de ambitie om volgend jaar een volledig geïntegreerd jaarverslag te publiceren, en het online verslagplatform te gaan verbinden aan andere communicatiekanalen.

Selectie van onderwerpen

We doen in dit rapport verslag over onderwerpen waar wij als organisatie een toegevoegde waarde kunnen leveren én die voor onze klanten en andere stakeholders van belang zijn. Om deze onderwerpen te selecteren, hebben we door een externe partij een materialiteitsanalyse laten uitvoeren. Met die analyse identificeren en prioriteren we de maatschappelijke onderwerpen die voor ons – en onze stakeholders – van materieel belang zijn.

Onze belangrijkste stakeholders zijn mensen en organisaties met wie we een contractuele relatie hebben. Hieronder vallen onze klanten, aandeelhouders, medewerkers, energiecoöperaties en energieproducenten. Daarnaast houden we ook rekening met de belangen van andere partijen, zoals overheden, maatschappelijke organisaties en onze partners, waaronder onze bosprojecten.

De directie heeft de materiële onderwerpen vastgesteld en is eindverantwoordelijk voor het sturen en beheersen van resultaten ten aanzien van materiële onderwerpen. Er hebben het afgelopen jaar geen significante wijzigingen plaatsgevonden als het gaat om materiële thema's, indicatoren of doelstellingen.

In de materialiteitsmatrix hieronder staan de voor Greenchoice belangrijkste maatschappelijke onderwerpen. De onderwerpen rechtsboven zijn onderwerpen waarover we uitgebreid rapporteren in dit verslag volgens de GRI Standards (Core). In de GRI Content Index kun je zien welke onderdelen waar in het verslag terugkomen.

Materiële thema's

De belangrijkste thema’s voor Greenchoice zijn:

  1. Lokale energieopwek stimuleren: De decentrale energietransitie versnellen door zoveel mogelijk mensen hun eigen energie te laten opwekken. Dit doen we door bij huidige opwekkers energie af te nemen en particulieren te faciliteren in de opwek van duurzame energie.

  2. Groene energie: Het verhogen van de daadwerkelijke duurzaamheid van de energie die we leveren, onder andere door zelf te investeren in wind- en zonprojecten van Nederlandse bodem.

  3. Slimme producten en diensten: We helpen klanten groene keuzes maken door slimme producten en diensten te ontwikkelen en aan te bieden, waarmee men inzicht krijgt in gebruik, energie kan besparen, opwekken en compenseren.

  4. Energietransitie voor iedereen: Greenchoice staat in de markt bekend als dé partner voor energiecoöperaties en particulieren om de lokale energietransitie te versnellen. We vergroten het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie door opinieleiderschap te verkrijgen.

  5. Klantenservice: Wij bieden onze klanten de beste service op verschillende kanalen door een persoonlijke klantbenadering, een betrokken team en een lerende organisatie.

  6. Ethiek en transparantie: Greenchoice medewerkers handelen ethisch en integer, zoals vastgelegd in onze gedragscode. Door transparant te zijn over onze organsiatie behouden we onze reputatie als groene energieleverancier.

  7. Duurzaam CO2- en bosbeleid: Het investeren in het behoud en de ontwikkeling van duurzame bossen om zo lokale biodiversiteit te beschermen en de CO2-emissies van het door ons geleverde gas te compenseren en klanten te betrekken bij het belang van natuur.

In de onderstaande tabel staan per materieel thema de belangrijkste indicatoren, resultaten en doelstellingen.

Materieel thema

KPI

2018

2019

Doelstelling 2019

Lokale energie opwek stimuleren

Klanten (x 1000) die zelf energie opwekken

72

178

-

Klanten (x 1000) van KiesZon die zelf energie opwekken

3

5

-

Teruglevering Greenchoice aan het net

5,16%

5,05%

-

Aangesloten energiecoöperaties

80

144

-

Klanten (x 1000) aangesloten bij energiecoöperaties

9

10

-

Postcoderoos-projecten

111

218

Marktaandeel van 45% (resultaat 2019: 56%)

Groene energie

Aandeel Nederlands duurzame elektriciteit

90%

95%

95%

Aandeel energie eigen productie

53%

56%

-

Rapportcijfer onderzoek Duurzaamheid Nederland

8,7

8,9

8,5

Slimme producten en diensten

Gebruikers (x 1000) BOKS Slim

22

31

-

Gebruikers (x 1000) BOKS Live

1

2

-

Aantal app downloads (x 1000)

105

112

-

Actieve app gebruikers (x 1000)

154

217

-

Gebruikers Windvangers (x 1000)

13

70

-

Verkochte Windvangers (x 1000)

41

284

-

Energietransitie voor iedereen

Spontane (ongeholpen) naamsbekendheid

18%

20%

100%

Geholpen naamsbekendheid

49%

53%

100%

Net Promotor Score klanten

36

24

-

Ethiek en transparantie

Medewerkers dat gedragscode heeft ondertekend

n.v.t.

55%

100%

Medewerkers dat een integriteitstraining heeft gehad

n.v.t.

58%

100%

Ontvangen integriteitsmeldingen

0

1

-

Duurzaam CO2- en bosbeleid

Aandeel van totale aardgasvolumes CO2-gecompenseerd

100%

100%

100%

Totaal geïnvesteerd in natuurlijk gebied (x 1000 EUR)

1.813

1.863

-

Oppervlakte bos beschermd/hersteld (ha)

1.124.060

1.094.422

-

Klantenservice

Klanttevredenheidscore Consument

4,2

4,1

4,0

Klanttevredenheidscore Zakelijk

3,7

n.a.

-

Servicelevel totaal (Consument en Zakelijk)

75%

53%

75%