Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële resultaten

Wij geven in deze paragraaf inzicht in onze financiële positie door in te gaan op de omzet en ons resultaat, het huidige vermogen en de investeringen. Voor een gedetailleerde jaarrekening verwijzen we naar het Directieverslag in de jaarrekening van Greenchoice B.V.

Resultaat in 2019

De omzet steeg dit jaar met 30% naar € 565 miljoen, deels te verklaren door gestegen energieprijzen. 2019 was een relatief warm jaar met enkele exceptioneel koude dagen, wat voor circa € 5 miljoen heeft gedrukt op de gebudgetteerde marge. De brutomarge is desondanks gestegen met € 19,8 miljoen (+28%), voor een groot deel door de positieve bijdrage van Qurrent (€ 6,7 miljoen) en de margegroei van KiesZon (€ 5,6 miljoen).

Het nettoresultaat is ten opzichte van 2018 met € 3,1 miljoen gestegen naar €7,2 miljoen. Dit is lager dan het verwachte nettoresultaat en onder andere toe te schrijven aan de investeringen in toekomstige winstgevendheid en exceptioneel warme en koude periodes in 2019.

Solvabiliteit en eigen vermogen

Ultimo 2019 heeft Greenchoice een solvabiliteit - gedefinieerd als de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen - van 31% (2018: 32%). Het netto werkkapitaal inclusief liquide middelen is € 43,0 miljoen (2018: € 38,8 miljoen). Zonder liquide middelen is dat per balansdatum € 27,1 miljoen (negatief), ten opzichte van € 76,1 miljoen (negatief) een jaar eerder.

Het eigen vermogen is in 2019 toegenomen tot € 124,4 miljoen als gevolg van het saldo van het nettoresultaat van € 7,2 miljoen en een uitgekeerd dividend voor 2018 van € 1,5 miljoen.

Investeringen en financiering

In 2019 hebben we € 47,2 miljoen geïnvesteerd in vaste activa. Een belangrijk deel hiervan (€ 18,9 miljoen), investeerden we via projectfinanciering in zoninstallaties. Met projectfinanciering maken we optimaal gebruik van de financiële leverage. Deze projecten zijn gemiddeld namelijk voor circa 90% gefinancierd door vreemd vermogen. Verder is € 12,1 miljoen geïnvesteerd in de werving van klantcontracten en ontwikkelkosten voor operationele systemen. Ook is er € 10,6 miljoen geïnvesteerd in minderheidsdeelnemingen.

Resultaat KiesZon

KiesZon had een goed financieel jaar. Het bedrijfsresultaat over het boekjaar 2019 is ten opzichte van 2018 gestegen en bedraagt € 2,9 miljoen (170%). De brutomarge is gestegen met € 5,6 miljoen (84%) door:

  • 122% meer gerealiseerde zakelijke zoninstallaties

  • 41% meer gerealiseerde zonnestroomsystemen voor consumenten 

Terwijl het resultaat van Greenchoice stabiel is, groeit KiesZon hard door en wordt het een steeds belangrijker onderdeel van de groep en haar resultaat.