Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Raad van Commissarissen

De huidige governancestructuur van Greenchoice is in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code. Die code geeft richtlijnen voor goed en ethisch bestuur. Een aspect daarvan is een onafhankelijkheid van toezicht. Bij Greenchoice wordt die rol vervuld door de Raad van Commissarissen (RvC) welke periodiek toeziet op de werkzaamheden van het bestuur. De RvC is voor het bestuur een professionele, kritische en constructieve gesprekspartner. Tussen de RvC en het bestuur wordt regelmatig overlegd, zowel in vergadering als buiten vergadering. Hierdoor komen besluiten op efficiënte wijze tot stand.

In 2014 heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, bij wijze van tijdelijke voorzieningen, een Raad van Commissarissen ingesteld bij Greenchoice en zijn er drie onafhankelijke commissarissen benoemd. In 2017 zijn deze voorzieningen verlengd tot medio 2020. Eind 2019 heeft Greenchoice de statutenwijziging doorgevoerd en zijn we het met onze aandeelhouders Energie Concurrent (70%) en Eneco (30%) eens geworden over een duurzame governancestructuur voor de organisatie. De statuten zijn aangepast aan het structuurregime. Het structuurregime betreft de wettelijke regels die gelden voor de verdeling van bevoegdheden in grote ondernemingen. De Ondernemingskamer zal worden gevraagd om de in het verleden ten aanzien van Greenchoice getroffen voorzieningen voortijdig te beëindigen.

Met de statutenwijziging van eind 2019 is ook voorzien in een nieuwe invulling van de RvC van Greenchoice. De RvC bestaat nu uit vijf personen, waarvan drie personen nu nog zijn aangesteld door de Ondernemingskamer. Deze commissarissen zullen gefaseerd over een periode van 18 maanden worden vervangen door nieuwe commissarissen. De RvC zal in de toekomst gaan bestaan uit een onafhankelijke voorzitter, een door de ondernemingsraad aanbevolen commissaris, een derde onafhankelijke commissaris en twee commissarissen die gelieerd zijn aan de aandeelhouders. De raad streeft in zijn samenstelling naar voldoende complementariteit, pluriformiteit en diversiteit qua leeftijd, geslacht en herkomst.

Overzicht van leden van de Raad van Commissarissen

  • Dhr. Mr. M. Das (1948) - In functie sinds 2014

  • Dhr. Drs. J.J.G.M. Sanders (1956) In functie sinds 2014

  • Dhr. M.B. Rexwinkel (1967) - In functie sinds 2019

  • Dhr. J.A. Bongartz (1968) - In functie sinds 2019

  • Mevr. B.E.M. Zuiderwijk - In functie sinds 2020