Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belangrijkste risico's en mitigerende maatregelen

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste risico’s weergegeven. De risico’s zijn gerangschikt naarmate van kans dat de dreiging zich voordoet en de grootte van de impact (beiden op een schaal van 1=klein tot 5=groot). In de kolom rechts staan de belangrijkste maatregelen die we ondernemen om het risico te vermijden.

Nr.

Titel

Oorzaak

Kans

Impact

Mitigerende maatregelen

1

Weervolatiliteit

De weersverwachtingen stemmen niet overeen met de werkelijke temperaturen wat kan leiden tot hogere of lagere in- en verkoopvolumes of negatieve marges.

4,0

4,0

- Effectief portfoliomanagement (day ahead en intraday trading anticiperen op weersverwachtingen);
- Periodiek bespreken van de weersverwachting en resultaten in het Portfoliomanagement Overleg (PMO);
- Investeringen in opslagcapaciteit.

2

Realisatie investeringsprogramma door draagvlak issues

Sociale tegendruk op projecten voor zonneparken en wind op land waardoor projecten geen, of in andere vorm, doorgang vinden hebben impact op het niet halen van de strategie.

3,0

5,0

Bij de beoordeling van nieuwe projecten wegen we mee of we niet of minimaal moeten deelnemen aan grootschalige zon- of windprojecten op land. Bij kleinere projecten is het draagvlak vaak groter.

3

Druk op onderscheidend vermogen

Het vermogen om anders te zijn dan de concurrenten in de markt door iets nieuws aan te bieden waar 'anderen' niet over beschikken.

3,5

4,0

We zetten in op innovatie en ontwikkelen slimme producten en diensten.

4

Hoge churn

Het vertrek van klanten is hoger dan de verwachtingen door disruptieve ontwikkelingen in de markt.

3,0

4,0

Via marketing en slimme productontwikkeling werven en behouden we zoveel mogelijk klanten. Ook het overnemen van concurrenten draagt bij aan de groei van ons marktaandeel.

5

Saleskanalen

Door wettelijke ontwikkelingen die impact hebben op de (bestaande) saleskanalen en door concurrentie worden de commerciële doelstellingen niet gehaald.

3,0

4,0

We monitoren marktontwikkelingen continu, we ontwikkelen alternatieven en leggen nadruk op voorloper zijn met onderscheidend vermogen.

6

Datalekken/privacy

Ongeautoriseerd toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens.

2,5

4,0

- Continue herijking van rollen en rechten;
- Vastlegging IT-wijzigingen via logging;
- Aandacht voor cybersecurity en monitoring;
- Beheer klant- en persoonsgegevens conform AVG.

7

Schaalbaarheid businessmodel m.b.t. lokale decentrale ontwikkeling door complexiteit

Door de complexiteit van de verschillende specifieke lokale initiatieven en samenwerkingen (en de hieruit voortvloeiende verscheidenheid aan afspraken) kan dit invloed hebben op de schaalbaarheid van het business model en werkzaamheden binnen Greenchoice.

3,0

3,0

- Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met gestandaardiseerde afspraken en modellen

8

Compliance

De (fiscale) wet- en regelgeving worden niet op adequate wijze geborgd in de processen, leidende tot het niet kunnen opvolgen en/of inhoudelijk juist rapporteren van de vereiste criteria

2,5

3,0

- Continue evaluatie van (juridische, fiscale en sector) regulering;
- Periodieke Control Self Assessments (CSA);
- Medewerkers trainingen en e-learnings.

9

Druk op operatie

Door externe marktontwikkelingen en het niet behalen van de gewenste verbeteringen neem de druk op klantcontact ratio's toe.

2,0

3,0

- Ontwikkelingen zo vroeg mogelijk beoordelen op impact via de betreffende kanalen zoals sectortafels;
- Opleiding medewerkers m.b.t. de laatste ontwikkelingen;
- Het kunnen opschalen (flex) van de operatie.

10

Klimaatakkoord

De onzekerheid in de heffingen en subsidies ter invulling van de doelen in klimaatakkoord en de impact daarvan op ons businessmodel

2,0

2,0

We zijn aanwezig bij sectortafels, beïnvloeden wetgeving en nemen vroegtijdig kennis van wetsvoorstellen.

11

HSE/Veiligheid medewerkers

Optimaal werkklimaat waarin ziekteverzuim, persoonlijk letsel, arbeidsongeschiktheid, materiële- en milieuschade worden voorkomen en productiviteit en kwaliteit worden geoptimaliseerd.

1,0

3,0

- Uitvoeren en opvolgen van de RIE;
- Spreekuren arboarts;
- Certificering VCA (KiesZon);
- E-learning gedragscode en bewustvorming veilig werken.